หนังสือทั่วไป
220 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
300 หน้า ภาพประกอบสี(ปกอ่อน)
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบสี (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
413 หน้า : ภาพประกอบสี
    เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และพิธีถวานปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แด่พระอาจารย์ซินติ้ง วัดโฝวกวงซัน เมืองเกาสง สาธารณรัฐจีนไต้หวัน วันที่ 9 กันยายน 2549 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Note: เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และพิธีถวานปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แด่พระอาจารย์ซินติ้ง วัดโฝวกวงซัน เมืองเกาสง สาธารณรัฐจีนไต้หวัน วันที่ 9 กันยายน 2549 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมาธิบดี
Note: พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมาธิบดี
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมาธิบดี
Note: พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมาธิบดี
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
94 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(ก-ญ), 283 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(อ.ม)--มหาวิทยาลัยมหิดล,2543
ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(อ.ม)--มหาวิทยาลัยมหิดล,2543
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
194 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(2), 67 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
190 หน้า
หนังสือทั่วไป
169 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
603 หน้า : ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันเกิดครบ 77 ปี วันพุธที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2543
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันเกิดครบ 77 ปี วันพุธที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2543
หนังสือทั่วไป
178 หน้า : ภาพประกอบ