วิทยานิพนธ์
(ก-ช) 96 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
หนังสือทั่วไป
514 หน้า
หนังสือทั่วไป
182 หน้า
หนังสือทั่วไป
134 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 5/2546
สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 5/2546
หนังสือทั่วไป
136 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
143 หน้า
หนังสือทั่วไป
216 หน้า

ฟุตบอล / 2545

หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี