สารนิพนธ์
(ก-ฌ) 144 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
วิทยานิพนธ์
(ก-ฌ) 132 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
หนังสือทั่วไป
106 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
367 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ
สารนิพนธ์
(ก-ฉ), 155 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
หนังสือทั่วไป
ข 102 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 1 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สี) วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร -- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 2 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร -- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 3 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุย
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 1 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สี) วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร -- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 2 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร -- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 3 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุย
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบสี
  การวิเคราะห์กำหนดอายุองค์พระพุทธรูป -- รายการพระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร: ศิลปะลังกา ; ศิลปะทวารวดี ; ศิลปะลพบุรี ; ศิลปะล้านนา ; ศิลปะสุโขทัย ; ศิลปะอยุธยา ; ศิลปะรัตนโกสินทร์ ; ศิลปะลาว
การวิเคราะห์กำหนดอายุองค์พระพุทธรูป -- รายการพระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร: ศิลปะลังกา ; ศิลปะทวารวดี ; ศิลปะลพบุรี ; ศิลปะล้านนา ; ศิลปะสุโขทัย ; ศิลปะอยุธยา ; ศิลปะรัตนโกสินทร์ ; ศิลปะลาว
สารนิพนธ์
(ก-จ) 104 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
วิทยานิพนธ์
(ก-ช) 89 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551
หนังสือทั่วไป
81 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
111 หน้า ; 19 ซม.