หนังสือทั่วไป
654 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
627 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    งานฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2546
Note: งานฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2546
หนังสือทั่วไป
146 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
218 หน้า : ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2546
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2546
หนังสือทั่วไป
81 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ