หนังสือทั่วไป
277 หน้า
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
220 หน้า ภาพประกอบ

บายศรี / 2540

หนังสือทั่วไป
91 หน้า
หนังสือทั่วไป
277 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
784 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
178 หน้า
หนังสือทั่วไป
101 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
214 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
237 หน้า : แผนที่,ดรรชนี ;
    โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
Note: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24