หนังสือทั่วไป
195 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
298 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
432 หน้า
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
408 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
624 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
354 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
140 หน้า
หนังสือทั่วไป
406 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    สารบัญ : การเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 2 พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 3 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
สารบัญ : การเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 2 พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 3 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
หนังสือทั่วไป
561 หน้า