หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม. + CD/1
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
หนังสือทั่วไป
367 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
454 หน้า ; 19 ซม.

บายศรี / 2540

หนังสือทั่วไป
91 หน้า
หนังสือทั่วไป
2 เล่ม
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
372 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
277 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
190 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
[7], 89 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.