หนังสืออ้างอิง
(11), (63), 40 หน้า : แผนที่ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ข), 88 หน้า : แผนภูมิ
    บรรณานุกรม:หน้า63-66
Note: บรรณานุกรม:หน้า63-66
หนังสือทั่วไป
290 หน้า
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนผัง
    เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข ๕/๒๕๓๔)
เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข ๕/๒๕๓๔)
หนังสือทั่วไป
100 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
295 หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
271 หน้า
หนังสือทั่วไป
232 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ