หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(8), ง, 84 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
131, (3) หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
259 หน้า ภาพประกอบ, ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
317 หน้า ภาพประกอบ, ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
242 หน้า ภาพประกอบ
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2549
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2549
หนังสือทั่วไป
219 หน้า
    เอกสารตำราหลัก ประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
เอกสารตำราหลัก ประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
190 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
    จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพสีประกอบ

ทวารวดี 2542

หนังสือทั่วไป
291 หน้า ภาพประกอบ,แผนที่
หนังสือทั่วไป
211 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
    จดหมายเหตุกรุงศรี เนื้อหาโดยสังเขป กว่าสองทศวรรษที่รายการ "จดหมายเหตุกรุงศรี" สารคดีสั้นความยาว 1 นาทีได้ออกอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอสาระความรู้อันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สร้างความรู้ความภูมิใจในความเป็นชาติ
จดหมายเหตุกรุงศรี เนื้อหาโดยสังเขป กว่าสองทศวรรษที่รายการ "จดหมายเหตุกรุงศรี" สารคดีสั้นความยาว 1 นาทีได้ออกอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอสาระความรู้อันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สร้างความรู้ความภูมิใจในความเป็นชาติ