หนังสือทั่วไป
237 หน้า : แผนที่,ดรรชนี ;
    โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
Note: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า ภาพประกอบ 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
429 หน้า ภาพประกอบ
    พิมพ์เนื่องในโอกาส 25 ปี 14 ตุลาคม พ.ศ.2541
Note: พิมพ์เนื่องในโอกาส 25 ปี 14 ตุลาคม พ.ศ.2541
หนังสือทั่วไป
190,(22) หน้า
หนังสือทั่วไป
258 หน้า
หนังสือทั่วไป
480 หน้า ภาพประกอบสี แผนผัง
หนังสือทั่วไป
295 หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
140หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
242 หน้า ภาพประกอบ
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2549
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2549
หนังสือทั่วไป
14, 187 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
332 หน้า ภาพประกอบสี:
    กรมศิลปากร จัดพิมพ์ครั้งแรกเนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525
กรมศิลปากร จัดพิมพ์ครั้งแรกเนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525
หนังสือทั่วไป
574 หน้า