หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
323 หน้า ภาพประกอบ 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
363 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
190 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
    จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
หนังสือทั่วไป
392 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(4), 664 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    View TOC
TOC:
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคเหนือ
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคเหนือตอนล่าง
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคอีสาน
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคกลาง
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
  • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน.
หนังสืออ้างอิง
128 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
415 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
529 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
118 หน้า ; 21 ซม.