หนังสือทั่วไป
178 หน้า
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
311 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
319 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. 1 ซีดีรอม
    View TOC
TOC:
  • Part 1 ลักษณะรูปแบบของข่าว
  • Part 2 สำนวนและความหมายในข่าวหนังสือพิมพ์
  • Part 3 ไวยากรณ์อังกฤษจากข่าวหนังสือพิมพ์
  • Part 4 บทความพิเศษจากข่าวหนังสือพิมพ์
  • Part 5 การฝึกฟังข่าว
  • Part 6 รวมศัพท์จากข่าวหนังสือพิมพ์
หนังสือทั่วไป
277 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
416 หน้า
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
273 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
76 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า
หนังสือทั่วไป
xiii, 322 หน้า ; 21 ซม + ดีวีดี 1 แผ่น
    เขียนขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านพยัญชนะและสระ การนับเลข วันเดือนปี เครือญาติ ชื่อพืชผักและอาหาร ไวยากรณ์ไทยที่จำเป็น และบทสนทนาตัวอย่างเกี่ยวกับการทักทาย การตอบรับโทรศัพท์ ไปธนาคาร ไปทำผม
เขียนขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านพยัญชนะและสระ การนับเลข วันเดือนปี เครือญาติ ชื่อพืชผักและอาหาร ไวยากรณ์ไทยที่จำเป็น และบทสนทนาตัวอย่างเกี่ยวกับการทักทาย การตอบรับโทรศัพท์ ไปธนาคาร ไปทำผม