Search results

1 results in 0.02s

หนังสือ

    พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนากรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิมพ์ถวาย ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระมหาโพธิวงศาจารย์ อินทโชตเถระ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๑
พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนากรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิมพ์ถวาย ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระมหาโพธิวงศาจารย์ อินทโชตเถระ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๑