หนังสือทั่วไป
660 หน้า
หนังสือทั่วไป
(4), 529 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
620 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
912 หน้า
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบสี
    เนื่องในโอกาสฉลองอายุครบ 90 ปีบริบูรณ์
Note: เนื่องในโอกาสฉลองอายุครบ 90 ปีบริบูรณ์
หนังสือทั่วไป
310 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
156 หน้า