หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
140 หน้า
หนังสือทั่วไป
97 หน้า
หนังสือทั่วไป
256 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ตาราง
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
271 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535
วิทยานิพนธ์
(ก-ญ) 144 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพระพุทธศาสนา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพระพุทธศาสนา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535
วิทยานิพนธ์
(ก-ญ), 128 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2535
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2535
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนผัง
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.