หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
140 หน้า
หนังสือทั่วไป
97 หน้า
หนังสือทั่วไป
256 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ตาราง
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
271 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535
วิทยานิพนธ์
(ก-ญ) 144 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพระพุทธศาสนา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพระพุทธศาสนา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535
วิทยานิพนธ์
(ก-ญ), 128 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2535
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2535
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนผัง
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
281 หน้า
หนังสือทั่วไป
97 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
78 หน้า
หนังสือทั่วไป
99 หน้า
หนังสือทั่วไป
118 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
469 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
121 หน้า
หนังสือทั่วไป
193 หน้า
หนังสือทั่วไป
145 หน้า
หนังสือทั่วไป
458 หน้า
หนังสือทั่วไป
89 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
256 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
268 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. จอมทัพของชาติไทย
 • 2. สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงเป็นจอมทัพของแผ่นดิน
 • 3. เครื่องหมายในพระองค์พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์
 • 4. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • 5. เครื่องเบญราชกกุธภัณฑ์
 • 6. พระมหาเศวตฉัตรและฉัตร
 • 7. การเสด็จกระบวนพยุหยาตราเลียบพระนคร
 • 8. พระแสงขรรค์ชัยศรี
 • 9. พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์
 • 10. พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
 • 11. กองทัพสร้างความมั่นคงของแผ่นดิน
 • 12. ไทยชาตินักรบ
 • 13. นักรบไทย
 • 14. ธงประจำแผ่นดินและธงชัยเฉลิมพล
 • 15. คทาจอมทัพไทย
 • 16. ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง
หนังสือทั่วไป
352 หน้า
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พิมพ์พระราชทานในโอกาสที่ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535
Note: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พิมพ์พระราชทานในโอกาสที่ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535
หนังสือทั่วไป
177 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
320 หน้า
หนังสือทั่วไป
344 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
2 เล่ม ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
133 หน้า
หนังสือทั่วไป
230 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
81 หน้า
  ธรรมบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ณ ฌาปนสถานวัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2543
Note: ธรรมบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ณ ฌาปนสถานวัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2543
หนังสือทั่วไป
480 หน้า : ภาพประกอบสี แผนผัง
นวนิยาย
2 เล่ม
หนังสือทั่วไป
516 หน้า : ภาพประกอบ