หนังสือทั่วไป
223 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
375 หน้า

ดูใจ / 2544

หนังสือทั่วไป
80 หน้า ; 18 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ก-ฐ), 180 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
263 หน้า ภาพประกอบ 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
172 หน้า
หนังสือทั่วไป
167 หน้า
หนังสือทั่วไป
148 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
78 หน้า
หนังสือทั่วไป
85 หน้า
หนังสือทั่วไป
67 หน้า