หนังสือทั่วไป
504 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
78 หน้า : ตาราง
  รายงานวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2547
Note: รายงานวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2547
หนังสือทั่วไป
107 หน้า : ตาราง
  รายงานวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยประจำปี 2547
Note: รายงานวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยประจำปี 2547
หนังสือทั่วไป
101 หน้า
  รายงานการวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2547
Note: รายงานการวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2547
หนังสือทั่วไป
234 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ตาราง
  รายงานการวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
Note: รายงานการวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
หนังสือทั่วไป
202 หน้า : ตาราง
  เนื่องในวาระอายุ 72 ปีของพันเอก(พิเศษ)สมาน และศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์
Note: เนื่องในวาระอายุ 72 ปีของพันเอก(พิเศษ)สมาน และศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์
หนังสือทั่วไป
133 หน้า
หนังสือทั่วไป
89 หน้า : ตาราง
  รายงานการวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2547
Note: รายงานการวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2547
หนังสือทั่วไป
156 หน้า
  พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 16 กันยายน 2547
Note: พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 16 กันยายน 2547
หนังสือทั่วไป
38 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
95 หน้า : ตาราง
  รายงานการวิจัย,คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
Note: รายงานการวิจัย,คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ตาราง
  รายงานการวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2547
Note: รายงานการวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2547
หนังสือทั่วไป
239 หน้า
หนังสือทั่วไป
243 หน้า ; 21 ซม.
  จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานบำเพ็ญกุศลปีที่ 8 นับแต่วันมรณภาพสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺมเถร)อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหารและเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547
จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานบำเพ็ญกุศลปีที่ 8 นับแต่วันมรณภาพสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺมเถร)อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหารและเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
288 หน้า
หนังสือทั่วไป
1,172 หน้า ; 27 ซม.
  พิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) 8 พฤศจิกายน 2446-2546
Note: พิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) 8 พฤศจิกายน 2446-2546
หนังสือทั่วไป
1287 หน้า