หนังสือทั่วไป
100 หน้า
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
1079 หน้า
หนังสือทั่วไป
269 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
งานวิจัย
(ฎ), 310 หน้า
    ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2547
ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2547
หนังสือทั่วไป
234 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
100 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
หนังสือทั่วไป
330 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
351 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.