หนังสือทั่วไป
498 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
96 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
นวนิยาย
565 หน้า
นวนิยาย
371 หน้า
สารนิพนธ์
(ก-ช) 110 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2548
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2548
หนังสืออ้างอิง
6, 665 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
276 หน้า
นวนิยาย
295 หน้า
นวนิยาย
231 หน้า
นวนิยาย
280 หน้า
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
ฎ, 150 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศศ.บ.) สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศศ.บ.) สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
นวนิยาย
640หน้า