Search results

1,401 results in 0.09s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ชุดขุมปัญญาจีน
ชุดขุมปัญญาจีน
หนังสือ

หนังสือ

  อริยบุคคลย่อมไม่ตกเข้าสู่มรณภูมิ ผู้ปรีชาย่อมไม่ตกสู่สภาวการณ์พ่ายแพ้ที่ใดมืดมนก็จงเลี่ยงไปสู่ที่อื่นรู้จักกระตุ้นความคิด เพื่อกอบกู้สถานการณ์ จงสังเกตและพิจารณาเนื้อแท้ของเรื่องราว แล้วเราจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แม้เรื่องราวซับซ้อนมีเงื่อนงำ แต่เราจะทะลุปรุโปร่ง แม้เมื่อประสบอุปสรรคอันยุ่งยาก เราก็จะ
อริยบุคคลย่อมไม่ตกเข้าสู่มรณภูมิ ผู้ปรีชาย่อมไม่ตกสู่สภาวการณ์พ่ายแพ้ที่ใดมืดมนก็จงเลี่ยงไปสู่ที่อื่นรู้จักกระตุ้นความคิด เพื่อกอบกู้สถานการณ์ จงสังเกตและพิจารณาเนื้อแท้ของเรื่องราว แล้วเราจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แม้เรื่องราวซับซ้อนมีเงื่อนงำ แต่เราจะทะลุปรุโปร่ง แม้เมื่อประสบอุปสรรคอันยุ่งยาก เราก็จะ
หนังสือ

  แนวทางและแนวคิดสำคัญเพื่อรู้จักสังคมในหลากหลายแง่มุม
แนวทางและแนวคิดสำคัญเพื่อรู้จักสังคมในหลากหลายแง่มุม
หนังสือ

  เรื่องราวในประวัติศาสตร์จีนนับร้อยเรื่องจากหนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นถึงความโดดเด่นในการพูด การเจรจา ทำให้สถานการณ์ที่กำลังจะพ่ายแพ้เปลี่ยนเป็นชนะ บางคำพูดสามารถช่วยชีวิตคน และสามารถควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ
เรื่องราวในประวัติศาสตร์จีนนับร้อยเรื่องจากหนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นถึงความโดดเด่นในการพูด การเจรจา ทำให้สถานการณ์ที่กำลังจะพ่ายแพ้เปลี่ยนเป็นชนะ บางคำพูดสามารถช่วยชีวิตคน และสามารถควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ
หนังสือ

  รวบรวมภูมิปัญญาของบรรพชนจีนในประวัติศาสตร์ว่ายุทธวิธีการรบในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการเอาชนะข้าศึกด้วยการใช้อุบาย กำลังและพลิกแพลงสถานการณ์เพื่อนำกองทัพสู่ชัยชนะ
รวบรวมภูมิปัญญาของบรรพชนจีนในประวัติศาสตร์ว่ายุทธวิธีการรบในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการเอาชนะข้าศึกด้วยการใช้อุบาย กำลังและพลิกแพลงสถานการณ์เพื่อนำกองทัพสู่ชัยชนะ
หนังสือ

  นำเสนอการบริหารแบบจีนในเรื่องของการตัดสินข้อพิพาทด้วยหลักวิธีคิด วิธีสืบสวนและสอบสวน ด้วยไหวพริบ ปฏิภาณ ด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์จีนที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจ และบางเรื่องราวก็แสดงให้เห็นไหวพริบปฏิภาณในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการตัดสินของกระบวนการยุติธรรม หรือแม้แ
นำเสนอการบริหารแบบจีนในเรื่องของการตัดสินข้อพิพาทด้วยหลักวิธีคิด วิธีสืบสวนและสอบสวน ด้วยไหวพริบ ปฏิภาณ ด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์จีนที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจ และบางเรื่องราวก็แสดงให้เห็นไหวพริบปฏิภาณในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการตัดสินของกระบวนการยุติธรรม หรือแม้แ
หนังสือ

  รวบรวมเรื่องราวอันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้แง่คิดมุมมอง เสริมสร้างภูมิปัญญาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จีนให้เห็นถึงการตัดสินใจ การพลิกแพลงสถานการณ์จากรับเป็นรุก จากการตกเป็นเบี้ยล่างให้กลายเป็นต่อด้วยกลยุทธ์ทางปัญญาอันหลักแหลมแม้บางครั้งจำเป็นต้องใช้ "เหลี่ยมเล่ห์เพทุบาย" ก็ต้องใช้ เพื่อชัยชนะที่เหนือก
รวบรวมเรื่องราวอันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้แง่คิดมุมมอง เสริมสร้างภูมิปัญญาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จีนให้เห็นถึงการตัดสินใจ การพลิกแพลงสถานการณ์จากรับเป็นรุก จากการตกเป็นเบี้ยล่างให้กลายเป็นต่อด้วยกลยุทธ์ทางปัญญาอันหลักแหลมแม้บางครั้งจำเป็นต้องใช้ "เหลี่ยมเล่ห์เพทุบาย" ก็ต้องใช้ เพื่อชัยชนะที่เหนือก
หนังสือ

  เรื่องราวของสตรีในประวัติศาสตร์จีนนับร้อยเรื่อง
เรื่องราวของสตรีในประวัติศาสตร์จีนนับร้อยเรื่อง
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  หนังสือเรื่อง การสื่อสาร ศาสนา กีฬาฯ เล่มนี้มีแนวคิดที่สำคัญๆ 3 แนวคิดเกี่ยวร้อยกันอยู่ดังที่ปรากฏในชื่อหนังสือ คือ การสื่อสาร ศาสนา และกีฬา โดยมีแนวคิดเรื่อง การสื่อสาร เป็นตัวยืน จึงออกมาเป็นข้อเขียน2 ชิ้น คือ การสื่อสารกับศาสนา และการสื่อสารกับกีฬา
หนังสือเรื่อง การสื่อสาร ศาสนา กีฬาฯ เล่มนี้มีแนวคิดที่สำคัญๆ 3 แนวคิดเกี่ยวร้อยกันอยู่ดังที่ปรากฏในชื่อหนังสือ คือ การสื่อสาร ศาสนา และกีฬา โดยมีแนวคิดเรื่อง การสื่อสาร เป็นตัวยืน จึงออกมาเป็นข้อเขียน2 ชิ้น คือ การสื่อสารกับศาสนา และการสื่อสารกับกีฬา
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  หลักสูตรศาสนาศาสตรบัณฑิต(ศน.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรศาสนาศาสตรบัณฑิต(ศน.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือ

  หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบันณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง(ศน.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบันณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง(ศน.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง