สารนิพนธ์
ญ, 107 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฌ, 161 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฏ), 237 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
วิทยานิพนธ์
ซ, 128 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฐ, 148 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฐ, 129 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
(ฌ), 293 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560