Search results

748 results in 0.22s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • การสื่อสารแนวคิดวิถีพุทธของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
 • ลักษณะวิธีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธ ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา
 • The Study of Guideline and Identifying Key ideas Based upon Buddha-Dharma for Development of th eYouths in th eJuvenile Observation and Pretection Centre
 • การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนริมคลิง
 • ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 • การจัดการชิ้นงานที่มาจากพลเมืองในข่าวของสื่อมวลชน
 • พลังของสื่อสังคมกับการชับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่
 • มุ่งสู่ชุมชนผู้ประกอบการ : โอกาสและแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวประมงกว๊านพะเยา
 • ความเชื่อและโลกทัศน์ในชุมชนแม่ใสผ่านวรรณกรมมุขปาฐะ
 • พลังกลุ่มไร้สังกัดในสังคมไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่แบบไร้องค์กรนำ
 • การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคนเองของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา
 • การจัดการแรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติภายใต้กรอบกฎหมายแห่งประเทศไทย
 • พฟติกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
 • Children's Oppression in Roald Dahl's Children's Literature
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ประเภทของเทคนิคการสืบสวน
 • บทที่ 2 การซักถามและการสอบปากคำ
 • บทที่ 3 ผู้ซักถามหรือสอบปากคำ
 • บทที่ 4 ฃักษณะของคำถามที่ใช้ในสอบปากคำ
 • บทที่ 5 ห้องสอบปากคำ
 • บทที่ 6 การตรวจสอบพฤติกรรมมีพิรุธของผู้ถูกสอบปากคำ
หนังสือ

หนังสือ

  รวมงานเขียน 75 ปี 75 นักเขียนศิลปากร
Note: รวมงานเขียน 75 ปี 75 นักเขียนศิลปากร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ ดีไซน์สำหรับถอดประกอบ
 • บทความวิจัย การแก้ปัญหารการจัดเส้นทางการขนส่งแบบมีกรอบเวลาโดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรมแบบผสมผสานด้วยฮิวริสติกแบบแทรกไปข้างหน้าและวิธีการค้นหาคำตอบเฉพาะที่ การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์การแยกเป็นสองทองของหัวร่องน้ำ
 • การทดลองอบแห้งยางแผ่นด้วยเครื่องอบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผนังด้านบนห้องอบแห่งเป็นแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์
 • การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ด้วยตัวห่วงโซ่มาร์คอฟ
 • การพัฒนาแบบจำลองวงจรตรรกะสังเคราะห์บนยีสด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพุนธุกรรม
 • การพัฒนาวิธีการทดสอบการเป่าโป่งด้วยน้ำเพื่อศึกษาอทะฺพพลความไม่เท่ากันของโลหะแผ่นที่ระดับความเครียดสูงของเหล็กแผ่นคาร์บอนต่ำ
 • การศึกษาการแพร่กระจายความเข้มข้นของสารพิษที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วการไหลของน้ำในแม่น้ำและคลองที่ไหลมาบรรจบกัน
 • เครื่องเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านล่าง : อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเคลือบเมล็ดข้าวสาร
 • เมคนิคการเติมสารทำความเย็นด้วยวิธีการอัดไอสำหรับท่อความร้อน
 • ผลกระทบของกระแสพุ่งเข้าจากการสวิตชิงตอตาปาซิเคอร์แบงค์แรงดันปานกลาง กรณีศึกษา กฟน
 • ผลของเถ้าถ่านหินต่อการแทรกซึมคลิไรด์และกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตและมวลรวมธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนาช่วงความเชื่อมั่นผลต่างค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่ม สำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบต่าง ๆ ด้วยวิธี Price Bonett Bootstrap-t
 • ผลของสภาวะการอบต่อการคงอยู่ของกลิ่นถั่วและสมบัติทางเคมีของแป้งถั่วดาวอินคา
 • ผ้าจีวรเคลือบด้วยนาโนคาร์บอนและทเทเนียไดออกไซด์ย้อมด้วยผงสีย้อมธรรมชาติ
 • บทความวิชาการ การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรไทย : แบบผงแห้งและแบบสกัด
 • เขตย่อยวิภัชนัยกึ่งริงของอาเลฃขแกรสส์แมน
 • แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในระดับมหภาคท่ส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรม 4.0
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วัด
 • ถนน
 • สะพาน
 • สถานที่อื่น ๆ
 • ตำบล
 • รมณียสถาน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ สู่ประวัติศาสตร์และปรัชญาอินเดีย
 • ภาคแรก ปรัชญาในประวัติศาสตร์
 • บทที่ 2 ประวัติศาสตร์อินเดียยุคพระเวท
 • บทที่ 3 ปรัชญาอุปนิษัท
 • บทที่ 4 ปรัชญาฤาษีโบราณ
 • บทที่ 5 ปรัชยาอาชีวกกับโลกายัต
 • บทที่ 6 ปรัชญานิครนถ์ (เชนยุคต้น)
 • บทที่ 7 ปรัชญาพุทธยุคต้น
 • ภาคสอง ประวัติศาสตร์ในปรัชญา
 • บทที่ 8 สังคมอินเดียหลังพุทธกาล
 • บทที่ 9 ทางสายกลางแบบพราหมณ์
 • บทที่ 10 ทางสายกลางแบบเชน
 • บทที่ 11 บทสรุปแห่งทางสายกลาง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัณฑิต และคุณธรรม จริยธรรม
 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
 • บทที่ 3 การรู้จักและพัฒนาตนเอง
 • บทที่ 4 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม
 • บทที่ 5 การดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์
 • บทที่ 6 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทย
 • บทที่ 7 การเสริมสร้างสันติภาพเพื่อสันติสุข
 • บทที่ 8 สถานการณ์ ปัญหา และแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนแรก บริบทของความเปลี่ยนแปลงในเชิงทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐ
 • ส่วนที่สอง ประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมสมัย
 • ส่วนที่สาม ประเด็นการจัดการภาครัฐร่วมสมัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 อานาปานสติภาวนา 16 ขั้น
 • บทที่ 2 การเจริญอานาปานสติภาวนา
 • บทที่ 3 กระบวนการพัฒนาปัญญาญาณ
 • บทที่ 4 ระดับสมาธิในการเจริญวิปัสสนาภาวนา
 • บทที่ 5 ลำดับการปฏิบัติกรรมฐาน
 • บทที่ 6 หลักปฏิบัติอานาปานสติขั้นที่ 1-4
 • บทที่ 7 วิธียกฌานขึ้นสู่วิปัสสนาในอานาปานสติขั้นที่ 5-16 - บทที่ 8 บรรลุวิชชาและวิมุตติ
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • Part 1 รู้จักยาสามัญประจำบ้าน แผนปัจจุบัน แผนโบราณ
 • Part 2 เลือกใช้ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 16 กลุ่ม
 • Part 3 กรณีศึกษา งานวิจัย การใช้ยาแผนโบราณ เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน
 • Part 4 เข้าใจยาสามัญประจำบ้านทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
 • Part 5 เชื่อมั่นยาแผนไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง
 • บทที่ 2 ความแปรปรวนร่วมและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอย
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัย
 • บทที่ 5 โมเดลสมการโครงสร้าง
 • บทที่ 6กการใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
 • บทที่ 7 การวิเคราะห์ความถดถอยด้วย AMOS
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ด้วย AMOS
 • บทที่ 9 โมเดลการวัด ปัจจัยเชิงยืนยัน
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 คุณธรรมสำหรับครู
 • บทที่ 2 ค่านิยมสำหรับครู
 • บทที่ 3 บุคลิกภาพของครู
 • บทที่ 4 การพัฒนาตนของครู
 • บทที่ 5 ประวัติครูตัวอย่าง
 • บทที่ 6 วิเคราะห์งานและบทบาทของครู
 • บทที่ 7 จรรยาบรรณครู
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร
 • การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ
 • การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งใการริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี
 • รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรมผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร
 • การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร
 • ภาวะผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • การประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพื่อการจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
 • การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยคุณลักษณะบริษัทที่ส่งผลต่อการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 • การพัฒนาคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสถานะภิกษุณีในประเทศไทย : ศึกษากรณีภิกษุณีธัมมนันทา
 • บทบาทและการสื่อสารในสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง : ศึกษาในห้วงเวลาปี พงศ. 2554-2556
 • การกำหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 • บทความวิชาการ ภูมิปัญญากับการพัฒนา : บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สุนทรียศาสตร์ผ่านความงามทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
 • แนวคิดทางพระพุทธศาสนาพละ 5 : การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้่ของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กลุ่มและพลวัตกลุ่ม
 • บทที่ 2 โครงสร้างและกระบวนการทำงานกลุ่ม
 • บทที่ 3 กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้
 • บทที่ 4 การตัดสินใจและการแก้ปัญหากลุ่ม
 • บทที่ 5 ทีมและเทคนิคการพัฒนาทีม
 • บทที่ 6 ภาวะผู้นำและบทบาทของสมาชิกกลุ่มที่ดี
 • บทที่ 7 การสื่อสารภายในกลุ่ม
 • กลุ่มที่ 8 การจัดการความขัดแย้ง
 • กลุ่มที่ 9 การประยุกต์ความรู้และทักษะในชีวิตประจำวัน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 อักขรวิธี
 • ตอนที่ 2 สนธิ
 • ตอนที่ 3 นามศัพท์
 • ตอนที่ 4 กติปยศัพท์
 • ตอที่ 5 สังขยา
 • ตอนที่ 6 อัพยยศัพท์
 • ตอนที่ 7 กริยาอาขยาต
 • ตอนที่ 8 กริยกิตก์
 • ตอนที่ 9 นามกิตก์
 • ตอนที่ 10 สมาส
 • ตอนที่ 11 ตัทธิต
 • ตอนที่ 12 อ่านแปลบาลีไทย
หนังสือ

  เอกสาทางวิชาการ/ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 483
Note: เอกสาทางวิชาการ/ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 483
TOC:
 • หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง
 • สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
 • 4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
 • เรื่องพิเศษประจำฉบับ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ห้องสมุด การอ่าน การเรียนรู้ หนึ่งทศวรรษที่ฝนทั่งยังไม่เป็นเข็ม
 • ผลสำรวจการอ่านของประชากร 2561
 • ข้อสังเกตบางประการจากผลสำรวจการอ่าน 2561
 • เหลี่ยวหลังแลหน้า ทศวรรษแห่งการอ่าน
 • นิตยสาร "ตาย" สื่อออนไลน์ "เกิด"
 • โอกาสและข้อจำกัดของอีบุ๊คไทย
 • วิกฤตและทางรอดของร้านหนังสือ
 • พื้นที่การอ่านเกิดใหม่
 • การปรับตัวของห้องสมุด
 • สู่ทศวรรษใหม่
 • เหตุการณ์สำคัญ ทศวรรษแห่งการอ่าน 2552-2561
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  Vol.5 No. 2 April - June 2019
Note: Vol.5 No. 2 April - June 2019
TOC:
 • From the Cover 500 ปี ลีโอนาร์โด ดาวินชี จากรอยยิ้มของโมนาลิซา ถึง ยิ้มสยาม
 • Tourism Trends เรื่องเล่น เรื่องเล็กน้อยมหาศาล
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Tourism Research Startup Nation The Emerging Israel Traveler
 • The Emerging of Lady travlers
 • Low Carbon Tourism The Disappionting Night
 • Pop Culture Tourism เรื่องบันเทิง เรื่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน
 • Sport Tourism เหงื่อหยดใหม่ ของ Sport Tourism
 • Tourism Talk Catching the Rainbow
 • Digital Tourism มองเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ปี 2019
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ฉบับ มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ฉบับ มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • บทความที่ 1 การวิเคราะห์สมญานามที่สื่อมวลชนตั้งให้กับคนกีฬา
 • บทความที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • บทความที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 • บทความที่ 4 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • บทความที่ 5 อิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความเป็นธรรมทางสังคมในมิติหลักกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม : การพัฒนาตัวชี้วัด
 • สังคมสูงวัยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
 • ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม
 • การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของคนไร้สัญชาติในสังคมไทย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดวิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมอาญาไทย
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร : พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561
 • บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม
 • การศึกษาผลลัพธ์ทางสังคมกับทัศนคติต่อการทำงานร่วมกับคนพิการ : กรณีศึกาาที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กับทัศนคติของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สมาธิปรากฎในคำสอนทุกศาสนาและความเชื่อ
 • บทที่ 2 สมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • บทที่ 3 ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสมาธิโลก
 • บทที่ 4 การดำเนินงานขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสมาธิโลก
 • บทที่ 5 บทสรุป
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความภักดีของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรปราการ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา : การวิจัยทฤษฎีจากรากฐาน
 • ผลกระทบของระบบบริหารจัดการคนเก่งและการวางแแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรและผลการดำเนินงานขององค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากธนาคารทหารไทย
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนคติต่อปัจจัยความเสี่ยงในการทุจริตเพื่อระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • การจัดหมวดหมุ่ ทำนอง และองค์ประกอบในลายของโปงลาง
 • การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานวิชาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
 • การพัฒนารุปแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร
 • การบริหารพื้นที่ส้างสรรค์เพื่อสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยรู้เท่าทันสื่อกรณีศึกษาโรงเรียงเมืองคง (คงคาวิทยา) และโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีหมู่บ้านไทย - เวียดนาม จังหวัดนครพนม
 • การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10
 • ปรีชาญาณของคนพากย์โขน
 • รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ไทย
 • นวัตกรรมการจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0
 • บทที่ 2 โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ
 • บทที่ 3 ปลดล็อกงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • บทที่ 4 สมุดปกขาวเพื่อการเขับเคลื่อนประเทศ
 • บทที่ 5 การปฏิรูประบบราชการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ร้องกรอง
 • ฉันทลักษณ์
 • กลบท
 • การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
 • กลวิธีการอ่านออกเสียงร้องกรอง
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทกาพย์
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทกลอน
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทโคลง
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทฉันท์
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทร่าย
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทอื่นๆ
 • ลีลาการอ่านบทประพันธ์
 • เพลงพื้นบ้าน
 • เพลงปฏิพากย์
 • เพลงกล่อมเด็ก
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 27 ฉบับที่ 54 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 54 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
TOC:
 • ความพลิกผันของดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อการโฆษณาขององค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
 • การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อพฤติรกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ
 • ความพึงพอใจของสื่อมวลชนที่มีต่อเครื่องมือด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์
 • พิธีไหว้ครู : ดนตรีและคติความเชื่อที่แฝงอยู่ของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์
 • การใช้สื่อใหม่เพื่อนันทนาการด้านกีฬาฟุุตบอลกับการรับรู้ความสัมพันธ์ทางสังคมของแฟนบอลผู้สูงอายุสโมสรชลบุรี เอฟซี
 • วัฒนธรรมสร้างสรรค์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
 • ทางออกความขัดแย้งและผลการปฏิบัติงานจากการขับเคลื่อนโดยการบริหารองค์กรในมิติด้านโครงสร้าง การสื่อสารและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้โดยมีกลุ่มอายุเอ็มและเอ็กซ์เป็นตัวแปรกำกับ
 • ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตชาวกัมพูชา มหาวิทยาลัยบูรพา : ศึกษากรณีการใช้คำและการสร้างประโยค
 • พฤติกรรมเชิงลึกของนิสิตมหาวิทยาลัยในการสวมหมวกนิรภัย
 • อุดมการณ์ทางเพศในพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1-2 : การวิเคราะวาทกรรมเชิงวิพากษ์
 • การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • "รักระหว่างรบในทวิภพ" องค์ประกอบอันนำไปสู่วรรณกรรมแนวโรมานซ์อิงประวัติศาสตร์
 • คติความเชื่อเรื่องพระร่วงในสังคมไทย : บทบาทและการดำรงอยู่
 • ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : ความหวังใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาไทย
 • การประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 • หลักสูตรฐานสมรรถนะ กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด "เด็กก็คือเด็ก"
 • การพูดภาษาของมือกับมือ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้คำถามจากข้อสอบ PISA เพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • DeManln Model รูปแบบแนวทางการเลือกการบริหารในยุุค Thailand 4.0
 • บนเส้นทางของความภาคภูมิใจ แห่งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : ศึกษานิเทศก์ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2561
หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562
Note: ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ สถานการณ์พลังงานของประเทศและแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
 • บทความวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ การทดสอบหาสมบัติทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยการทดสอบแบบเป่าโป่งด้วยน้ำเพื่อนำไปใช้กับการจำลองของกระบวนการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยน้ำ
 • การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่รับน้ำ กรณีศึกษาพื้นที่ทางทิศใต้ของจังหวัดสุพรรณบุรี
 • การเปรียบเทียบวิธีกำหนดปริมาณสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่ปริมาณความต้องการไม่สม่ำเสมอของร้านค้าปลีกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • การพัฒนาโปรแกรมการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนด้วยแผนผังคาร์นอจห์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านอิล็กทรอนิกส์
 • การพัฒนารถเคลื่อนย้ายและถ่ายเทถังบรจุสารเคมีเหลว
 • การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับการลดระยะเวลาการจัดทำเอกสารสั่งซื้อวัสดุ อะไหล่และเอกสารว่าจ้างซ่อมบำรุง กรณีศึกษาบริษัทในอุตาหกรรมโลกจิสติกส์
 • การพัฒนาอัลกอลิทึมแปลงอุณหภูมิจากกลองความร้อนด้วยการประมวลผลภาพ
 • แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโลพีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะตริลิก
 • ระบบการจัดการหุ่นบนต์หลายตัวสำหรับการขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การประเมินควาเสี่ยงโดยกระบวนการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลวและกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • การผันแปรเชิงพื้นที่และฤดูกาลของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • การพัฒนาชุดทดลองกระตุ้นผลผลิตก้อนเชื้อเห็นนางฟ้าโดยใช้พัลส์ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง
 • แผนภูมิควบคุมผสม CUSUM-TCC เพื่อตรวจจับการกระจายของกระบวนการ
 • รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
 • สมบัติเชิงกล เชิงแสง และสมบัติเชิงไฟฟ้าของวัสดุคอมโพสิตคอปเปอร์ออกไซด์ขพอลิโพรไพลีน
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
Note: ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
TOC:
 • กรมศิลปากรกับการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
 • วัฒนธรรมก่อนประวัติศษสตร์ลุ่มแม่น้ำเมย แอ่งแม่สอด และเทือกเขาถนนธงชัยตอนกลาง
 • วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด : สารัตถะและการสืบทอด
 • จิตรกรรมฝาผนัง "พระพุทธเจ้าตรัสห้ามธิดามาร" ณ ศาลาแดง วัดพระเชุพนวิมลมังคลาราม
 • การจัดสร้างพระฝางจำลอง ของวัดพระฝาง จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ฉลาด เค้ามูลคดี : ทศกัณฐ์คนแรกของโรงเรียนกรมศิลปากร
 • การสมโภชพระราชลัญจกรและตราตำแหน่งครบ ๑๐,๐๐๐ วัน รัชการที่ ๕
 • เกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ : ๓๓๓ ปี คณะราชฑูตสยาม (โกษาปาน) ไปฝรั่งเศา : และพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔
 • ภาพเก่า - เล่าอดีต บัตรอวยพร
 • ถามมา - ตอบไป พุทธาภิเษก เทวาภิเษก และมังคลาภิเษก
 • ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร : งาพระยาเศวตกุญชร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • แนวทางการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
 • การศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • การศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังการทำงานของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางเพาะพันธุ์ปัญญากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) ในการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนลาานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3
 • สิ่งชักนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำกริยาภาษาจีนกลาง ban gan และ zuo ที่มีความหมาย "ทำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับยุค Thailand 4.0
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • กลุ่มไอดอล MUM48 กับการขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศในประเทศอินเดีย
 • การพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการผลิตงานข่าวของนักสื่อสารชุมชน
 • บทความวิจัย สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 • การบริหารจัดการโดยใช้เทคนิคและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
 • ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประชาชน โดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • การวิเคราะห์อุดมการณ์ในแบบเรียนภาษาอังกฟษสำหรับนักเรียนไทย : กรณีศึกษาแบบเรียน Direct Method Reader for Thai Students
 • พฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี
 • ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยาน
 • เปรียบเทียบความคาดหวังและคุณภาพบัณฑิตตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต
 • การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • ท่วงทำนองทางภาษาในบทความของหนุ่มเมืองจันท์
 • การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฎในบทสนทนาของชาวต่างประเทศที่ฝึกพูดภาษาไทย
 • อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์
 • สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงจีนในหนังสือรวมเรื่องสั้น "เสียงเพรียกที่กลบเร้น จากแผ่นดินใหญ่"
 • การวิเคราะห์หนังสือบันทิงคดีสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลระหว่างปี 2552-2558
 • การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องขำขันไทยกับเรื่องขำขันจีน
 • กบฏล้านนา : การประกอบสร้างภาพแทนผู้ชายล้านนาในนวนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2490-2560
 • การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การสร้างแบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธานสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยวิทยาลัยเจียวทงยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • การวิเคราะห์วาทกรรมในชั้นเรียนภาษาจีน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • รูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายการศึกาาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) เพื่อการสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา
 • A Study of Factors Affecting to Taxpayers' Satisfaction of e-Filling System in Thailand
 • แนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการของสถานประกอบกิจการยานยนต์และชิ้นส่วยยานยนต์ในประเทศไทย
 • ทักษะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - ธันวาคม 2562
TOC:
 • อัครศานูปถัมภก : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
 • การเมืองในวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
 • บทบาทของประชาสังคมหมู่บ้านแก่นรักษ์กับการใช้ทุนทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาภายในชุมชน
 • ความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้ผีหิ้งและผีโรงของคนซอง
 • ชีวิตเต่า ชีวิตคน : การประกอบสร้างภาพลักษณ์ทางสังคมให้กับ "เต่า" ในฐานะ "สัตว์เลี้ยงศกดิ์สิทธิ์ของเจ้าปู่"
 • วัฒนธรรมข้ามพรมแดนของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
 • กลยุทธ์การตลาดของหมอลำเรื่องต่อกลอน
 • พระเมรุในภาพหนังใหญ่
 • การเปลี่ยนแปลงของสื่อพื้นบ้านหนังตะลุงในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การจัดทำแผนที่มรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอาคารไม้เก่าชุมชนซากแง้ว จังหวัดชลบุรี
 • แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ปริทัศน์หนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ "เครื่องหนัง : หน้าทับที่ใช้กับเพลงไทย"
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • คอลัมน์พระราชกรณียกิจ
 • คอลัมน์แนะนำโครงการ พืชสมุนไพร "ทางเลือกของการส่งเสริมสุขภาพ" ส่วนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน
 • น้ำพระทัยไหลริน ปัญหาหมดสิ้นที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยคง
 • คอลัมน์ขยายผลความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • คอลัมน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รำลึกถึงวันวาน
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที : คณะวิศาวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • การใช้ปบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการอ่านตัวสะกดไม่ตรงมาตราด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเรียนวิทยาศาสตร์ตามกรอบแรวคิดสะเต็มศึกษาโดยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การศึกษากลยุทธ์การบริหางานวิชการของโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
 • ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูงของสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
 • พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครูที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตชลบุรี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 18
 • ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
 • ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
 • ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคนไทยในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิงเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 จังหวัดระยอง
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งในลาออกของพนักงานเจเนอเรชันวายบริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 • การจัดทำฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
 • ผลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของประเทศไทย
หนังสือ

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานเป็นพระราชกุศลธรรมทานเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562
Note: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานเป็นพระราชกุศลธรรมทานเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562
หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  Vol.5 No. 3 July - Stptember 2019
Note: Vol.5 No. 3 July - Stptember 2019
TOC:
 • From the Cover "ท่องเที่ยว กับ ภัยพิบัติ" เรื่องไกล ๆ ที่อาจใกล้ตัวเข้าไปทุกที
 • Disaster tourism ทำไมเราถึงอยากไปดูหายนะของคนอื่น
 • Tourism Trends End of Excess สิ้นสุด...ส่วนเกิด (ความจำเป็น)
 • Tourism Talk สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาภายในงาน ITB Berlin 2019
 • Soprt Tourism Marathonism
 • Supplement สกสว.ร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Digital Tourism Fimding Local Experience คำค้นนั้นสำคัญไฉน
 • Low Carbon Tourism The "Hothouse" จากผู้อาศัยกลายเป็นผู้ทำลาย
 • Pop Culture Tourism Notre Dame des Paris : ยอดแหลมที่เพิ่งพังลงของวิโอเลต์ขเลอขดุท กับ เหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องสร้างกลับให้เหมือนเดิม
 • Tourism Research iHola! Spanish Travelers
หนังสือ

  สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนิศาชล จำนวน 203 ครัวเรือน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการใช้โอกาสความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากแบบทดแทน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) สถิติ ค่าความถี่ (ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการลดการใช้มูลฝอย มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมาคือ ด้านการนำมูลฝอยมาใช้ซ้ำ และด้านการแปรรูปมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 2) การจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีการจัดการมูลฝอยโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชนนิศาชล 1) ด้านการลดการใช้มูลฝอย ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนนิศาชล ตระหนักถึงปัญหาของมูลฝอย และประโยชน์ของการลดการใช้มูลฝอยและกำจัดมูลฝอยอย่างถูกวิธี เพื่อทำให้ชุมชนสะอาดและน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น 2) ด้านการนำมูลฝอยมาใช้ซ้ำ ควรมีนโยบายการนำมูลฝอยที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในลักษณะของนโยบายหลักขององค์กรที่ดีการให้ประชาชนดำเนินการตามอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์นำนโยบายไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ และ3) ด้านการแปรรูปมูลฝอยมาใช้ใหม่ สงเสริมนโยบายให้ในครอบครัวของตนและให้ความรู้เกี่ยวกับการนำมูลฝอยมาแปรรูปและมาใช้ใหม่หรือขายต่อเพื่อเพิ่มรายได้ให้แกประชาชนในชุมชนและมีนโยบายส่งเสริมเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น
สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนิศาชล จำนวน 203 ครัวเรือน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการใช้โอกาสความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากแบบทดแทน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) สถิติ ค่าความถี่ (ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการลดการใช้มูลฝอย มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมาคือ ด้านการนำมูลฝอยมาใช้ซ้ำ และด้านการแปรรูปมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 2) การจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีการจัดการมูลฝอยโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชนนิศาชล 1) ด้านการลดการใช้มูลฝอย ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนนิศาชล ตระหนักถึงปัญหาของมูลฝอย และประโยชน์ของการลดการใช้มูลฝอยและกำจัดมูลฝอยอย่างถูกวิธี เพื่อทำให้ชุมชนสะอาดและน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น 2) ด้านการนำมูลฝอยมาใช้ซ้ำ ควรมีนโยบายการนำมูลฝอยที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในลักษณะของนโยบายหลักขององค์กรที่ดีการให้ประชาชนดำเนินการตามอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์นำนโยบายไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ และ3) ด้านการแปรรูปมูลฝอยมาใช้ใหม่ สงเสริมนโยบายให้ในครอบครัวของตนและให้ความรู้เกี่ยวกับการนำมูลฝอยมาแปรรูปและมาใช้ใหม่หรือขายต่อเพื่อเพิ่มรายได้ให้แกประชาชนในชุมชนและมีนโยบายส่งเสริมเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น
This thematic paper had the following objectives: 1) to study solid waste management of Nisachon community, Om Yai Subdistrict, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province; 2) to compare solid waste management of Nisachon community, Om Yai Subdistrict, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province, of people with different gender, age and occupation; and 3) to suggest solid waste management guidelines for the Nisachon community, Om Yai Subdistrict, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province. It was a survey research. The sample consisted of 203 people living in the Nisachon community. The researcher used a random sampling method to use probability, with simple random methods by drawing a replacement label. The tools used in the research were questionnaires with the reliability of 0.95. The statistics used for data analysis were statistics, frequency (percentage), mean( ) and standard deviation (SD). T-test and One-Way ANOVA test were used when there were significant differences at the level of 0.05, and the differences were analyzed by pairing, and by the method of Scheffé. The research was found as follows: 1) In the Solid Waste Management of the Nisachon Community, including the three aspects, was at the highest level. When considered by sorting the average from descending to the highest, it was found that the reduction of solid waste was with the highest mean value, followed by reuse of solid waste, and reuse of processed solid waste was with the least average. 2) In the Solid Waste Management of the Nisachon community, It was found that people with different gender, age and occupation had no different solid waste management, including 3 aspects. 3) In the Guidelines for Nisachon Community Solid Waste Management, it was suggested as follows: (1) In the Reduction of Solid Waste Should, there should have a policy to encourage people in the Nisachon community to be aware of the problems of solid waste and the benefits of reducing waste and waste disposal correctly, and to make the community cleaner and more livable; (2) In the Reuse of Solid Waste, there should be a policy of using solid waste that had been recycled and reused in the form of good corporate core policies, there should be continuous public action, and publicizing policies into other examples for other communities; and (3) In the Transformation and Reuse of Solid waste, there should be promoting policies in families and providing knowledge about the processing of solid waste to be used and reused or resold to increase income for people in the community and having a policy to promote as examples for other communities
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • หมวดชีวิต
 • หมวดความสุข-ความทุกข์
 • หมวดปฏิบัติธรรม
 • หมวดบุญ-บาป
 • หมวดความเชื่อตามกระแสสังคม
 • หมวดพิธีกรรม
 • หมวดปัญหาสังคม
 • หมวดความรู้
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ส่วนที่ 2 การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน
 • ส่วนที่ 3 การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน
 • ส่วนที่ 4 การจัดทำสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินกู้ยืม
 • ส่วนที่ 5 ขั้นตอนการกู้ยืมใน ระบบ e - Studentloan
 • ส่วนที่ 6 การส่งคืนเงินกู้ยืมของผูู้กู้ยืมที่มิได้ใช้ ผ่านระบบ e - Audit
 • ส่วนที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา
 • ส่วนที่ 8 การชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน - ส่วนที่ 9 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • องค์กรและเราเป็นใคร ต้องการอะไรในชีวิต
 • สูตรลับสร้างองค์กร "มืออาชีพ" ของกูรูโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
 • บริหารคนแบบเซน สไตล์สตีฟ จ๊อบส์
 • บริหารหัวใจลูกน้อง สไตล์อากิโอะ โมริตะ
 • รู้จักให้โอกาสคนอื่น เริ่มจากให้อภัย เข้าใจ ช่วยกันแก้ไข
 • สร้างมืออาชีพทั้งองค์กร
 • มืออาชีพ กับความกล้าหาญชนิดพิเศษ
 • ทำตนเป็นผู้จูงใจที่เก่งที่สุด
 • จงทำตัวให้เป็นผู้นำที่สร้างแรงขับเคลื่อน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ทำเนียบพระธรรมทูต รุ่นที่ 25/2562
 • ส่วนที่ 2 สาระธรรม
 • ส่วนที่ 3 ระเบียบสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
 • ส่วนที่ 4 กิจกรรมการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 25/2562
 • ส่วนที่ 5 อนุโมทนา
หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 14 ฉบับที่ 69 เมษายน - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 69 เมษายน - มิถุนายน 2562
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก
 • Stories
 • Move together
 • Smart Organization
 • Easy English
 • สาระสุขภาพ
 • บ้านมิตรไมตรี
 • หนาวนี้...ที่บนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยอาริสโตเติลในสยาม
 • หลักความเสมอภาค : มรดกทางปรัชญาของอาริสโตเติลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • อาริสโตเติลและสังคมประชาธิปไตยไทย
 • Aritstotle and Religious Issues in Thailand : Can The Stste Be Religiously Neutral ?
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการแบ่งความรู้ระหว่าง Techne และ Episteme
 • เราหลงลืมอะไรบางอย่าง (?) : เมืออาริสโตเติลพินิจการเมืองไทย
 • ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์
 • จดหมายถึงโทมาเซียส : ไลบ์นิซกับการประนีประนอมอาริสโตเติลกับปรัชญายุคใหม่
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 Intro
 • บทที่ 2 Creative Thinking
 • บทที่ 3 สอนสร้างสรรค์
 • บทที่ 4 Context
 • บทที่ 5 CBL 5 ขั้นตอน
 • บทที่ 6 ถนนทุกสายมุ่งสู่ Creativity - Based Learning
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์ความคิดด้านโครงสร้างทฤษฎีแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน
 • บทที่ 2 การสร้างและการพัฒนาของระบบโครงสร้างทฤษฎีแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน
 • บทที่ 3 ทฤษฎีขั้นตอนหลักของลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน
 • บทที่ 4 ทฤษฎีการปฏิรูปและเปิดประเทศในระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน
 • บทที่ 5 ทฤษฎีระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน
 • บทที่ 6 ทฤษฎีการเมืองประชาธิปไตยลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์ของจีน
 • บทที่ 7 ทฤษฎีการสร้างวัฒนธรรมของสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน
 • บทที่ 8 ทฤษฎีการสร้างระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน
 • บทที่ 9 ทฤษฎีการสรรค์สร้างอารยธรรมเชิงนิเวศของสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน
 • บทที่ 10 ทฤษฎีชาติพันธุ์ของสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน
 • บทที่ 11 ทฤษฎีการปกครองระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนตามหลักนิติธรรม
 • บทที่ 12 ทฤษฎีการฑูตสันติภาพ ระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน
 • บทที่ 13 ทฤษฎีการสร้างพรรคสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน
 • บทที่ 14 เป้าหมายในการผ่าฟันเพื่อสร้างสรรค์สังคม "เสี่ยวคัง" พออยู่พอกินรอบด้าน
 • บทที่ 15 การทำให้แนวคิดยุทธศาสตร์ความฝันของจีนในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนเป็นความจริง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ความสำเร็จในการพัฒนาชาติของจีน
 • บทที่ 3 กลไกทางการค้าและการลงทุนของจีนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี (ค.ศ.2016-2020) ฉบับที่ 13
 • บทที่ 4 การสำรวจและประเมินนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศจีนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี (ค.ศ.2016-2020) ฉบับที่ 13
 • บทที่ 5 ที่มาและแนวนโยบายโครงการ BRI ของจีนฉบับที่ 12-13 (ค.ศ.2012-2020)
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์และประเมินกราบนโยบายของจีนภายใต้แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฉบับที่ 13 ระยะ 5 ปี (ค.ศ.2012.2020)
 • บทที่ 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของประเทศจีน และวิวัฒนาการการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจีนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2016-2020)
 • บทที่ 8 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ จีน-อาเซียน
 • บทที่ 9 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของจีนต่อกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี (ค.ศ.2016-2020) ฉบับที่ 13
 • บทที่ 10 การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากกรอบนโยบายการค้าการลงทุนของประเทศจีนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ค.ศ.2016-2020)
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพช่างของครูผู้สอนในสถาบันอาชีวศึกษาให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน
 • บทที่ 3 หลักการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู-อาจารย์ สายช่างอุตสาหกรรม ของอาชีวศึกษา (Why's Vamed?) ปีที่ 2
 • บทที่ 4 สรุปเนื้อหา การอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมระดมสมอง (Workshop)
 • บทที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำหน้าที่ ครูอาจารย์สายช่างอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม 4.0 ในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • หลังงานของงานวิจัยทางวัฒนธรรม : ผลผลิตและผลลัพธ์
 • การศึกษาและพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อสู่การแสดงนาฏยประดิษฐ์
 • การศึกษารูปแบบเครื่องประดับเงินของชนเผ่าดาราอั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงินร่วมสมัย
 • การฟื้นฟูภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจากความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
 • ศักยภาพและภูมิปัญญาการจัดการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย เมียนมา และ สปป.ลาว
 • การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมอญในจังหวัดปทุมธานี
 • การดำรงอัตลักษ์ทางชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้างโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉิรารายณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ครัวไทใหญ่ อัตลักษณ์ในฐานะมรดกภู มิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
 • ชาวไททรงดำ กฎเกณฑ์ ทรัพยากร วิถีการผลิตและวิธีชีวิตทางสังคม
 • ปริทัศน์หนังสือ นบีค๊ะมาแกปีแน (นบีไม่กินหมาก)
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • การสื่อสารแนวคิดวิถีพุทธของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
 • ลักษณะวิธีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธ ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา
 • The Study of Guideline and Identifying Key Ideas Based upon Buddha-Dharma for Development of the Youths in th eJuvenile Observation and Protection Centre
 • การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนริมคลอง
 • ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 • การจัดการชิ้นงานที่มาจากพลเมืองในข่าวของสื่อมวลชน
 • พลังของสื่อสังคมกับการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่
 • มุ่งสู่ชุมชนผู้ประกอบการ : โอกาสและแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวประมงกว๊านพะเยา
 • ความเชื่อและโลกทัศน์ในชุมชนแม่ใสผ่านวรรณกรรมมุขปาฐะ
 • พลังกลุ่มไร้สังกัดในสังคมไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่แบบไร้องค์กรนำ
 • การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา
 • การจัดการแรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติภายใต้กรอบกฎหมายแห่งประเทศไทย
 • พฤติกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
 • Children's Oppression in Roald Dahl's Children's Literature
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • อภิปรัชญากับการค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์
 • แนวทางสร้างสันติสุขในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองตามแนวปรัชญาโสคราตีส
 • มหาตมะ คานธี : หลักปรัชญาอหิงสา
 • ศิลปะและสัญลักาณ์ทางศาสนา พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด
 • อัมเบดการ์ : ผู้นำชาวพุทธใหม่ในอินเดีย
 • ปรัชญาการศึกษาตามแนวสารัตถนิยม
 • พระเจ้าอโศกมหาราชกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
 • กำเนิดและพัฒนาการพุทธศิลปวัตถุสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวการจัดการศึกษา
 • บทที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา
 • บทที่ 3 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
 • บทที่ 4 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกาา
 • บทที่ 5 ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 • บทที่ 6 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Perfect French / 2562

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความสำคัญของการคิดเป็นภาพ
 • การวาดรูป ทักษะพื้นฐานและคำแนะนำ
 • การเล่าเรื่องเป็นภาพ การวางโครงเรื่อง
 • การคิดเป็นภาพในบริบทธุรกิจ
 • เดินทางต่อ จุดสิ้นสุดเป็นจุดเริ่มต้นคร้ังใหม่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความเป็นมาของการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
 • ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2554
 • ข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์
 • 1. ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
 • 2. ประเภทการศึกษาสงเคราะห์
 • 3. ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 • 4. ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
 • 5. ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
 • 6. ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลกธรรมทางพระพุทธศาสนา
 • 7. ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
 • 8. ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา
 • 9. ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 • 10. ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • รัฐอุตตระประเทศ
 • รัฐมหาราษฎระ
 • รัฐปัญจาบ - รัฐจัมมูและกัศมีร์
 • รัฐเบงกอลตะวันตก
 • รัฐหิมาจัลประเทศ
 • รัฐมณีปุระ
 • รัฐกรณาฏกะ
 • กรุงเดลี
 • รัฐอรุณาจัลประเทศ
 • รัฐทมิฬ นาฑู
 • รัฐเกรละ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความเป็นมาของภาษากฎหมายไทย
 • บทที่ 2 ภาษากฎหมายของนานประเทศ
 • บทที่ 3 อิทธิพลของภาษาอังกฤษในภาษากฎหมายไทย
 • บทที่ 4 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษากฎหมายไทยในปัจจุบัน
 • บทที่ 5 โวหารกฎหมายไทยที่ว่าดี ดีนั้นประการใด
 • บทที่ 6 การฝึกฝนเรื่องโวหารกฎหมาย
 • บทที่ 7 สรุปความ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นของอรรถศาสตร์ปริชาน
 • บทที่ 2 ผังภาพ
 • บทที่ 3 การจัดประเภท
 • บทที่ 4 พหุนัย
 • บทที่ 5 อุปลักษณ์
 • บทที่ 6 นามนัย
 • บทที่ 7 พื้นที่ความคิด
 • บทที่ 8 การหลอมรวมมโนทัศน์
หนังสือ

  สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนตามหลัก 3R ในเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ในเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนตามหลัก 3R ในเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากร ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนประชากรทั้งหมด 13,286 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 372 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test ค่า F - test และทดสอบค่าคะแนนเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ในเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการนำกลับมาใช้ซ้ำ ส่วน ด้านการนำกลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ในเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของประชาชน ที่มี อายุต่างกัน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนตามหลัก 3R ในเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ได้แก่ ภาครัฐควรรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมายเห็นความสำคัญของการแยกประเภทขยะก่อนนำไปทิ้ง ภาครัฐควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องการลดการเกิดขยะมูลฝอย จัดทำโครงการหรือประสานให้มีการดำเนินโครงการที่เน้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะชุมชน จัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และสำนักงาน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนตามหลัก 3R ในเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ในเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนตามหลัก 3R ในเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากร ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนประชากรทั้งหมด 13,286 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 372 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test ค่า F - test และทดสอบค่าคะแนนเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ในเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการนำกลับมาใช้ซ้ำ ส่วน ด้านการนำกลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ในเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของประชาชน ที่มี อายุต่างกัน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนตามหลัก 3R ในเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ได้แก่ ภาครัฐควรรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมายเห็นความสำคัญของการแยกประเภทขยะก่อนนำไปทิ้ง ภาครัฐควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องการลดการเกิดขยะมูลฝอย จัดทำโครงการหรือประสานให้มีการดำเนินโครงการที่เน้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะชุมชน จัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และสำนักงาน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
The objectives of this thematic paper were as follows: 1) To study the management of garbage of people according to 3Rs model in Tambol Chamai municipality, Thungsong district, Nakhon Si Thammarat province. 2) To compare the management of garbage of people according to 3Rs model in Tambol Chamai municipality, Thungsong district, Nakhon Si Thammarat province in terms of sexes, ages, degrees of education, occupations and monthly incomes as differently. 3) To study the suggestion were concerned with promotion on the management of garbage of people according to 3Rs model in Tambol Chamai municipality, Thungsong district, Nakhon Si Thammarat province. The population were people in in Tambol Chamai municipality, Thungsong district, Nakhon Si Thammarat province, totally 13,286 persons, sample size according to the table of R.V. Krejci and D.W.Morgan, got the sample at the number of 372 persons. The instrument for data collection was questionnaire both closed and open-end questions. Data analysis by package computer program, The statistics were used as follows, frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t–test, F-test and LSD method. The results reveal that: 1) The management of garbage of people according to 3Rs model in Tambol Chamai municipality, Thungsong district, Nakhon Si Thammarat province by overviews are at high level, when consider in each aspects from more to less find that the aspect of garbage reduce is the highest mean and follow up the aspect of reuse and the aspect of recycle is the lowest mean, respectively. 2) The comparative results of management of garbage of people according to 3Rs model in Tambol Chamai municipality, Thungsong district, Nakhon Si Thammarat province in term of age find that there are different as statistical significance at .001, in term of degree of education find that there are different as statistical significance at .05, in term of sex, occupation and monthly income found that there were not different as statistical significance at .05. 3) The suggestion are concerned with promotion on management of garbage of people according to 3Rs model in Tambol Chamai municipality, Thungsong district, Nakhon Si Thammarat province find that there should have campaign on garbage separation before throwing, to have training for more awareness in reduction of garbage, to have project for making a reduction and using of garbage in community in each types of garbage at home, school, and office for insert on the process of recycle
หนังสือ

  จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบรอบ 79 ปี พระอาจารย์จีนวินยานุกร สุนทรธรรมภูษิต ปริยัติกิจโกศล (เย็นอี่) วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562
Note: จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบรอบ 79 ปี พระอาจารย์จีนวินยานุกร สุนทรธรรมภูษิต ปริยัติกิจโกศล (เย็นอี่) วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
TOC:
 • บทความที่ 1 วิวาทะการตื่นตูมทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • บทความที่ 2 ตราสินค้าผู้บริหารระดับสูง แนวคิดและกรณีศึกษา
 • บทความที่ 3 แนวทางการใช้กฎหมายเพื่อปกป้องภาวะโลกร้อนภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี
 • บทความที่ 4 การตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊ก
 • บทความที่ 5 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง "นี่อะไร" สำหรับผู้เรียนชาวจีน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560-2561
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความที่ 1 การสร้างแบรนด์บุคคลของศิลปินลูกทุ่ง ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์
 • บทความที่ 2 การบริโภคสื่อกับการรู้เท่าทันสื่อของคนไทย
 • บทความที่ 3 มุมมองนักวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีต่อการเรียนการสอนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 • บทความที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บทความที่ 5 เรื่องเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟและอาหาร : กรณีศึกษาร้าน O2 Kaffee & Bistro
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2562
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2562
TOC:
 • ตอนที่ 1 บทความวิจัย การศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบจำแนกความภาคเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาการทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากรในประเทศไทย
 • การศึกษาเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบของภาคการศึกษา
 • แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมที่ปลอดคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • สาเหตุ การดำเนินงานและผลของการเข้าร่วมกิจกรรม "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต" ของสำนักงาน ป.ป.ช.
 • รูปแบบการทุจริตและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตอนที่ 2 ป.ป.ช. ปกิณกะ โมเดล STRONG กับมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
Note: ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
TOC:
 • หลักการทำงานจิตสาะารณะสร้างแรงงานมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดด้วยศาสตร์พระราชา
 • ปริทัศน์หนังสือ Universal Basic Income : Pennies from Heaven
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จจากแรงขับเคลื่อนการขายของพนักงานขายในธุรกิจนำเที่ยวไทย
 • ความหมายของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
 • การรับรู้การวัดผลการศึกาาของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การให้ความหมายต่อการวิ่งและแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง : ศึกษาเฉพาะผู้ที่เคยเข้าร่วมงานวิ่่ง
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมภายในที่ดีในหน่วยงานของรัฐ : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินในมุมมองความเป็นธรรมทางสังคม
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
TOC:
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความน่าเชื่อถือให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากกล้วย ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี
 • การศึกษาแนวทางการจัดการและรูปแบบการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์
 • อนาคตภาพการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในทศวรรษหน้า : ผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
 • การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 • พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
 • สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ผลของการเจัดการเรียนการสอนตามแยวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • การวิเคราะห์ข้อบกพร่องการเขียนภาษาไทยของนักเรียนกลุ่ม Gen Y
 • ปัจจัยร่วมที่มีผลต่อการเลือกช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสมของผลผลิตผักตามมาตรฐานเกษตรกรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดเชียงใหม่ - ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้รมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • กระบวนทัศน์ของการวางแผนแบบรวมพลังเพื่องานวางแผนพัฒนาเมืองในระดับท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศลาลนครขอนแก่น
 • กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรมสำหรับเด็กอนุบาล
 • โฮจิมินห์กบสำนึกชาตินิยมทางไกลในชุมชนเกี่ยวบ่าวนครพนม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สาขาระหว่างประเทศ : แสนยานุภาพทางทหารและบทบาทของกองทัพจีนในกิจการระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียในโครงสร้าง อำนาจที่เปลี่ยนแปลงไป
 • "ไทย-รัสเซีย ปริทัศน์" สำรวจวรรณกรรมทางวิชาการว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - รัสเซีย
 • สาขาบริหารรัฐกิจ : การศึกษานโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย
 • อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการดำเนินงานของประเทศไทย
 • การพัฒนาขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน การเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติฉุกเฉิทนจากแนวปฏิบัติเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัย
 • การบริหารคนเก่ง แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย
 • สาขาการเมืองการปกครอง : รัฐธรรมนูฐกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
 • นอกเมืองไม่นอกเมือง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทย พ.ศ. 2545-2554
 • ความขัดแย้งทางชนชั้นกับการเมืองมวลชนรอยัลลิสต์ ความย้อนแย้งของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยกับพระราชอำนาจนำในสังคมไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สาขาระหว่างประเทศ : การกำกับดูแลด้านความมั่นคง (รูปแบบผสม) และการเจรจาสันติภาพ : ปัตตานี มินดาเนา (ฟิลิปปินส์) และนากาแลนด์ (อินเดีย)
 • สู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง : ตัวแสดงภายนอกในเส้นทางการปฏิรูปของเมียนมา (2008-2015)
 • ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของการเมืองฝ่ายก้าวหน้าในอังกฤษ : กรณีศึกษาพรรค labour ภายใต้การนำของนายเจเรมี คอร์บิน
 • สาขาบริหารรัฐกิจ กลไกการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
 • การพัฒนาตัวแบบในการประเมินประสิทธิผลของนโยบายประชารัฐ : ศึกษากรณีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลางโดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง การศึกษาบทบาทของสโมสรฟุตบอลในฐานะตัวแสดงใหม่ในการเมืองท้องถิ่นไทย
 • อ่าน 4 ทศวรรษสัมพันธ์ไทยจีน ข้อวิจารณ์และสังเคราะห์บางประการ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้ จากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)
 • 2. แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2)
 • 3. แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
 • 4. แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)
 • 5. แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6)
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • การกำหนดนโยบายต่างประเทศ
 • นโยบายต่างประเทศไทยต่อลาว : วิกฤตการณ์ซีโต้และแถลงการณ์ร่วมรัสก์-ถนัด มีนาคม 1962
 • สัมพันธไมตรีไทย-จีนในทศวรรษที่ 2 ของศควรรษที่ 21 : รัฐบาลไทยซื้อเรือดำน้ำ S26-T และรถถัง VT-4 จากจีน
 • ไทยกับโลกมุสลิม
 • การต่างประเทศของไทย : การปฏิรูปและข้อเสนอแนะ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • Pessimism of the intellect, Optimism of the will : Reflections on Thailand's 2019 General Elections
 • ประชาธิปไตยไทย - เรียบง่ายและงดงาม
 • รัฐอากาศยาน
 • อารมณ์กับประชาธิปไตยไทย
 • ประชาธิปไตยไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต กับบทบาทของคณะรัฐศาสตร์ของเรา
 • การสืบทอด
 • พินิจ "ประชาธิปไตย" จาก Equality & Liberty ของ แฮรี วี. จัฟฟา
 • ประชาธิไตยสยามยุทธ : แง่คิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง และการพัฒนาการของระบอบการเมืองในประเทศไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • แนวโน้มและทิศทางของการออกแบบนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความท้าทายใหม่
 • ความซับซ้อนของยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในนโยบายสาธารณะไทย
 • กระบวนการนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • เครือข่ายกับกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ : การสังเคราะห์ตัวแบบเชิงทฤษฎีและการบริหารจากผลการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ
 • มุมมองและรูปแบบการบริหารจัดการระบบนักบริหารระดับสูงในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
 • ค่านิยมของสังคมกับพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
 • การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม : แนวคิดและหลักการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอาเซียนต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การศึกษากระบวนการผลิดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)"
 • การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 • ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพกับคุณภาพการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
 • ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มโรงสีข้าวบ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
TOC:
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่กำหนดการยอมรับเทคโนโลยีชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์อาหารสัตว์เพื่อการเกษตร
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของผู้บริโภคในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การเปรียบเทียบแบบจำลองการอุปถัมภ์ร้านค้าปลีกฐานคุณภาพบริการ
 • พัฒนาคน - พัฒนาอาชีพ - พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน : กรณีศึกษาการส่งนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคายไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
 • หน้าที่และการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุดรธานี
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2562
TOC:
 • จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
 • การศึกษาคุณค่าข่าวการเมืองสำหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดดนครราชสีมา
 • การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จักออม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
 • กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น