Search results

748 results in 0.1s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • การสื่อสารแนวคิดวิถีพุทธของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
 • ลักษณะวิธีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธ ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา
 • The Study of Guideline and Identifying Key ideas Based upon Buddha-Dharma for Development of th eYouths in th eJuvenile Observation and Pretection Centre
 • การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนริมคลิง
 • ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 • การจัดการชิ้นงานที่มาจากพลเมืองในข่าวของสื่อมวลชน
 • พลังของสื่อสังคมกับการชับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่
 • มุ่งสู่ชุมชนผู้ประกอบการ : โอกาสและแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวประมงกว๊านพะเยา
 • ความเชื่อและโลกทัศน์ในชุมชนแม่ใสผ่านวรรณกรมมุขปาฐะ
 • พลังกลุ่มไร้สังกัดในสังคมไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่แบบไร้องค์กรนำ
 • การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคนเองของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา
 • การจัดการแรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติภายใต้กรอบกฎหมายแห่งประเทศไทย
 • พฟติกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
 • Children's Oppression in Roald Dahl's Children's Literature
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ประเภทของเทคนิคการสืบสวน
 • บทที่ 2 การซักถามและการสอบปากคำ
 • บทที่ 3 ผู้ซักถามหรือสอบปากคำ
 • บทที่ 4 ฃักษณะของคำถามที่ใช้ในสอบปากคำ
 • บทที่ 5 ห้องสอบปากคำ
 • บทที่ 6 การตรวจสอบพฤติกรรมมีพิรุธของผู้ถูกสอบปากคำ
หนังสือ

หนังสือ

  รวมงานเขียน 75 ปี 75 นักเขียนศิลปากร
Note: รวมงานเขียน 75 ปี 75 นักเขียนศิลปากร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ ดีไซน์สำหรับถอดประกอบ
 • บทความวิจัย การแก้ปัญหารการจัดเส้นทางการขนส่งแบบมีกรอบเวลาโดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรมแบบผสมผสานด้วยฮิวริสติกแบบแทรกไปข้างหน้าและวิธีการค้นหาคำตอบเฉพาะที่ การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์การแยกเป็นสองทองของหัวร่องน้ำ
 • การทดลองอบแห้งยางแผ่นด้วยเครื่องอบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผนังด้านบนห้องอบแห่งเป็นแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์
 • การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ด้วยตัวห่วงโซ่มาร์คอฟ
 • การพัฒนาแบบจำลองวงจรตรรกะสังเคราะห์บนยีสด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพุนธุกรรม
 • การพัฒนาวิธีการทดสอบการเป่าโป่งด้วยน้ำเพื่อศึกษาอทะฺพพลความไม่เท่ากันของโลหะแผ่นที่ระดับความเครียดสูงของเหล็กแผ่นคาร์บอนต่ำ
 • การศึกษาการแพร่กระจายความเข้มข้นของสารพิษที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วการไหลของน้ำในแม่น้ำและคลองที่ไหลมาบรรจบกัน
 • เครื่องเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านล่าง : อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเคลือบเมล็ดข้าวสาร
 • เมคนิคการเติมสารทำความเย็นด้วยวิธีการอัดไอสำหรับท่อความร้อน
 • ผลกระทบของกระแสพุ่งเข้าจากการสวิตชิงตอตาปาซิเคอร์แบงค์แรงดันปานกลาง กรณีศึกษา กฟน
 • ผลของเถ้าถ่านหินต่อการแทรกซึมคลิไรด์และกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตและมวลรวมธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนาช่วงความเชื่อมั่นผลต่างค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่ม สำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบต่าง ๆ ด้วยวิธี Price Bonett Bootstrap-t
 • ผลของสภาวะการอบต่อการคงอยู่ของกลิ่นถั่วและสมบัติทางเคมีของแป้งถั่วดาวอินคา
 • ผ้าจีวรเคลือบด้วยนาโนคาร์บอนและทเทเนียไดออกไซด์ย้อมด้วยผงสีย้อมธรรมชาติ
 • บทความวิชาการ การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรไทย : แบบผงแห้งและแบบสกัด
 • เขตย่อยวิภัชนัยกึ่งริงของอาเลฃขแกรสส์แมน
 • แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในระดับมหภาคท่ส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรม 4.0
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วัด
 • ถนน
 • สะพาน
 • สถานที่อื่น ๆ
 • ตำบล
 • รมณียสถาน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ สู่ประวัติศาสตร์และปรัชญาอินเดีย
 • ภาคแรก ปรัชญาในประวัติศาสตร์
 • บทที่ 2 ประวัติศาสตร์อินเดียยุคพระเวท
 • บทที่ 3 ปรัชญาอุปนิษัท
 • บทที่ 4 ปรัชญาฤาษีโบราณ
 • บทที่ 5 ปรัชยาอาชีวกกับโลกายัต
 • บทที่ 6 ปรัชญานิครนถ์ (เชนยุคต้น)
 • บทที่ 7 ปรัชญาพุทธยุคต้น
 • ภาคสอง ประวัติศาสตร์ในปรัชญา
 • บทที่ 8 สังคมอินเดียหลังพุทธกาล
 • บทที่ 9 ทางสายกลางแบบพราหมณ์
 • บทที่ 10 ทางสายกลางแบบเชน
 • บทที่ 11 บทสรุปแห่งทางสายกลาง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัณฑิต และคุณธรรม จริยธรรม
 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
 • บทที่ 3 การรู้จักและพัฒนาตนเอง
 • บทที่ 4 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม
 • บทที่ 5 การดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์
 • บทที่ 6 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทย
 • บทที่ 7 การเสริมสร้างสันติภาพเพื่อสันติสุข
 • บทที่ 8 สถานการณ์ ปัญหา และแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนแรก บริบทของความเปลี่ยนแปลงในเชิงทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐ
 • ส่วนที่สอง ประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมสมัย
 • ส่วนที่สาม ประเด็นการจัดการภาครัฐร่วมสมัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 อานาปานสติภาวนา 16 ขั้น
 • บทที่ 2 การเจริญอานาปานสติภาวนา
 • บทที่ 3 กระบวนการพัฒนาปัญญาญาณ
 • บทที่ 4 ระดับสมาธิในการเจริญวิปัสสนาภาวนา
 • บทที่ 5 ลำดับการปฏิบัติกรรมฐาน
 • บทที่ 6 หลักปฏิบัติอานาปานสติขั้นที่ 1-4
 • บทที่ 7 วิธียกฌานขึ้นสู่วิปัสสนาในอานาปานสติขั้นที่ 5-16 - บทที่ 8 บรรลุวิชชาและวิมุตติ
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • Part 1 รู้จักยาสามัญประจำบ้าน แผนปัจจุบัน แผนโบราณ
 • Part 2 เลือกใช้ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 16 กลุ่ม
 • Part 3 กรณีศึกษา งานวิจัย การใช้ยาแผนโบราณ เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน
 • Part 4 เข้าใจยาสามัญประจำบ้านทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
 • Part 5 เชื่อมั่นยาแผนไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง
 • บทที่ 2 ความแปรปรวนร่วมและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอย
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัย
 • บทที่ 5 โมเดลสมการโครงสร้าง
 • บทที่ 6กการใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
 • บทที่ 7 การวิเคราะห์ความถดถอยด้วย AMOS
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ด้วย AMOS
 • บทที่ 9 โมเดลการวัด ปัจจัยเชิงยืนยัน
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 คุณธรรมสำหรับครู
 • บทที่ 2 ค่านิยมสำหรับครู
 • บทที่ 3 บุคลิกภาพของครู
 • บทที่ 4 การพัฒนาตนของครู
 • บทที่ 5 ประวัติครูตัวอย่าง
 • บทที่ 6 วิเคราะห์งานและบทบาทของครู
 • บทที่ 7 จรรยาบรรณครู
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร
 • การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ
 • การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งใการริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี
 • รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรมผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร
 • การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร
 • ภาวะผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • การประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพื่อการจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
 • การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยคุณลักษณะบริษัทที่ส่งผลต่อการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 • การพัฒนาคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสถานะภิกษุณีในประเทศไทย : ศึกษากรณีภิกษุณีธัมมนันทา
 • บทบาทและการสื่อสารในสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง : ศึกษาในห้วงเวลาปี พงศ. 2554-2556
 • การกำหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 • บทความวิชาการ ภูมิปัญญากับการพัฒนา : บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สุนทรียศาสตร์ผ่านความงามทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
 • แนวคิดทางพระพุทธศาสนาพละ 5 : การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้่ของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กลุ่มและพลวัตกลุ่ม
 • บทที่ 2 โครงสร้างและกระบวนการทำงานกลุ่ม
 • บทที่ 3 กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้
 • บทที่ 4 การตัดสินใจและการแก้ปัญหากลุ่ม
 • บทที่ 5 ทีมและเทคนิคการพัฒนาทีม
 • บทที่ 6 ภาวะผู้นำและบทบาทของสมาชิกกลุ่มที่ดี
 • บทที่ 7 การสื่อสารภายในกลุ่ม
 • กลุ่มที่ 8 การจัดการความขัดแย้ง
 • กลุ่มที่ 9 การประยุกต์ความรู้และทักษะในชีวิตประจำวัน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 อักขรวิธี
 • ตอนที่ 2 สนธิ
 • ตอนที่ 3 นามศัพท์
 • ตอนที่ 4 กติปยศัพท์
 • ตอที่ 5 สังขยา
 • ตอนที่ 6 อัพยยศัพท์
 • ตอนที่ 7 กริยาอาขยาต
 • ตอนที่ 8 กริยกิตก์
 • ตอนที่ 9 นามกิตก์
 • ตอนที่ 10 สมาส
 • ตอนที่ 11 ตัทธิต
 • ตอนที่ 12 อ่านแปลบาลีไทย
หนังสือ

  เอกสาทางวิชาการ/ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 483
Note: เอกสาทางวิชาการ/ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 483
TOC:
 • หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง
 • สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
 • 4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
 • เรื่องพิเศษประจำฉบับ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ห้องสมุด การอ่าน การเรียนรู้ หนึ่งทศวรรษที่ฝนทั่งยังไม่เป็นเข็ม
 • ผลสำรวจการอ่านของประชากร 2561
 • ข้อสังเกตบางประการจากผลสำรวจการอ่าน 2561
 • เหลี่ยวหลังแลหน้า ทศวรรษแห่งการอ่าน
 • นิตยสาร "ตาย" สื่อออนไลน์ "เกิด"
 • โอกาสและข้อจำกัดของอีบุ๊คไทย
 • วิกฤตและทางรอดของร้านหนังสือ
 • พื้นที่การอ่านเกิดใหม่
 • การปรับตัวของห้องสมุด
 • สู่ทศวรรษใหม่
 • เหตุการณ์สำคัญ ทศวรรษแห่งการอ่าน 2552-2561
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  Vol.5 No. 2 April - June 2019
Note: Vol.5 No. 2 April - June 2019
TOC:
 • From the Cover 500 ปี ลีโอนาร์โด ดาวินชี จากรอยยิ้มของโมนาลิซา ถึง ยิ้มสยาม
 • Tourism Trends เรื่องเล่น เรื่องเล็กน้อยมหาศาล
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Tourism Research Startup Nation The Emerging Israel Traveler
 • The Emerging of Lady travlers
 • Low Carbon Tourism The Disappionting Night
 • Pop Culture Tourism เรื่องบันเทิง เรื่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน
 • Sport Tourism เหงื่อหยดใหม่ ของ Sport Tourism
 • Tourism Talk Catching the Rainbow
 • Digital Tourism มองเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ปี 2019
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ฉบับ มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ฉบับ มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • บทความที่ 1 การวิเคราะห์สมญานามที่สื่อมวลชนตั้งให้กับคนกีฬา
 • บทความที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • บทความที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 • บทความที่ 4 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • บทความที่ 5 อิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความเป็นธรรมทางสังคมในมิติหลักกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม : การพัฒนาตัวชี้วัด
 • สังคมสูงวัยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
 • ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม
 • การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของคนไร้สัญชาติในสังคมไทย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดวิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมอาญาไทย
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร : พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561
 • บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม
 • การศึกษาผลลัพธ์ทางสังคมกับทัศนคติต่อการทำงานร่วมกับคนพิการ : กรณีศึกาาที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กับทัศนคติของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สมาธิปรากฎในคำสอนทุกศาสนาและความเชื่อ
 • บทที่ 2 สมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • บทที่ 3 ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสมาธิโลก
 • บทที่ 4 การดำเนินงานขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสมาธิโลก
 • บทที่ 5 บทสรุป
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความภักดีของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรปราการ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา : การวิจัยทฤษฎีจากรากฐาน
 • ผลกระทบของระบบบริหารจัดการคนเก่งและการวางแแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรและผลการดำเนินงานขององค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากธนาคารทหารไทย
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนคติต่อปัจจัยความเสี่ยงในการทุจริตเพื่อระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • การจัดหมวดหมุ่ ทำนอง และองค์ประกอบในลายของโปงลาง
 • การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานวิชาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
 • การพัฒนารุปแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร
 • การบริหารพื้นที่ส้างสรรค์เพื่อสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยรู้เท่าทันสื่อกรณีศึกษาโรงเรียงเมืองคง (คงคาวิทยา) และโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีหมู่บ้านไทย - เวียดนาม จังหวัดนครพนม
 • การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10
 • ปรีชาญาณของคนพากย์โขน
 • รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ไทย
 • นวัตกรรมการจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0
 • บทที่ 2 โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ
 • บทที่ 3 ปลดล็อกงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • บทที่ 4 สมุดปกขาวเพื่อการเขับเคลื่อนประเทศ
 • บทที่ 5 การปฏิรูประบบราชการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ร้องกรอง
 • ฉันทลักษณ์
 • กลบท
 • การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
 • กลวิธีการอ่านออกเสียงร้องกรอง
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทกาพย์
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทกลอน
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทโคลง
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทฉันท์
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทร่าย
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทอื่นๆ
 • ลีลาการอ่านบทประพันธ์
 • เพลงพื้นบ้าน
 • เพลงปฏิพากย์
 • เพลงกล่อมเด็ก
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 27 ฉบับที่ 54 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 54 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
TOC:
 • ความพลิกผันของดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อการโฆษณาขององค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
 • การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อพฤติรกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ
 • ความพึงพอใจของสื่อมวลชนที่มีต่อเครื่องมือด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์
 • พิธีไหว้ครู : ดนตรีและคติความเชื่อที่แฝงอยู่ของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์
 • การใช้สื่อใหม่เพื่อนันทนาการด้านกีฬาฟุุตบอลกับการรับรู้ความสัมพันธ์ทางสังคมของแฟนบอลผู้สูงอายุสโมสรชลบุรี เอฟซี
 • วัฒนธรรมสร้างสรรค์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
 • ทางออกความขัดแย้งและผลการปฏิบัติงานจากการขับเคลื่อนโดยการบริหารองค์กรในมิติด้านโครงสร้าง การสื่อสารและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้โดยมีกลุ่มอายุเอ็มและเอ็กซ์เป็นตัวแปรกำกับ
 • ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตชาวกัมพูชา มหาวิทยาลัยบูรพา : ศึกษากรณีการใช้คำและการสร้างประโยค
 • พฤติกรรมเชิงลึกของนิสิตมหาวิทยาลัยในการสวมหมวกนิรภัย
 • อุดมการณ์ทางเพศในพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1-2 : การวิเคราะวาทกรรมเชิงวิพากษ์
 • การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • "รักระหว่างรบในทวิภพ" องค์ประกอบอันนำไปสู่วรรณกรรมแนวโรมานซ์อิงประวัติศาสตร์
 • คติความเชื่อเรื่องพระร่วงในสังคมไทย : บทบาทและการดำรงอยู่
 • ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : ความหวังใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาไทย
 • การประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 • หลักสูตรฐานสมรรถนะ กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด "เด็กก็คือเด็ก"
 • การพูดภาษาของมือกับมือ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้คำถามจากข้อสอบ PISA เพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • DeManln Model รูปแบบแนวทางการเลือกการบริหารในยุุค Thailand 4.0
 • บนเส้นทางของความภาคภูมิใจ แห่งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : ศึกษานิเทศก์ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2561
หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562
Note: ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ สถานการณ์พลังงานของประเทศและแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
 • บทความวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ การทดสอบหาสมบัติทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยการทดสอบแบบเป่าโป่งด้วยน้ำเพื่อนำไปใช้กับการจำลองของกระบวนการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยน้ำ
 • การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่รับน้ำ กรณีศึกษาพื้นที่ทางทิศใต้ของจังหวัดสุพรรณบุรี
 • การเปรียบเทียบวิธีกำหนดปริมาณสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่ปริมาณความต้องการไม่สม่ำเสมอของร้านค้าปลีกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • การพัฒนาโปรแกรมการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนด้วยแผนผังคาร์นอจห์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านอิล็กทรอนิกส์
 • การพัฒนารถเคลื่อนย้ายและถ่ายเทถังบรจุสารเคมีเหลว
 • การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับการลดระยะเวลาการจัดทำเอกสารสั่งซื้อวัสดุ อะไหล่และเอกสารว่าจ้างซ่อมบำรุง กรณีศึกษาบริษัทในอุตาหกรรมโลกจิสติกส์
 • การพัฒนาอัลกอลิทึมแปลงอุณหภูมิจากกลองความร้อนด้วยการประมวลผลภาพ
 • แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโลพีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะตริลิก
 • ระบบการจัดการหุ่นบนต์หลายตัวสำหรับการขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การประเมินควาเสี่ยงโดยกระบวนการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลวและกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • การผันแปรเชิงพื้นที่และฤดูกาลของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • การพัฒนาชุดทดลองกระตุ้นผลผลิตก้อนเชื้อเห็นนางฟ้าโดยใช้พัลส์ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง
 • แผนภูมิควบคุมผสม CUSUM-TCC เพื่อตรวจจับการกระจายของกระบวนการ
 • รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
 • สมบัติเชิงกล เชิงแสง และสมบัติเชิงไฟฟ้าของวัสดุคอมโพสิตคอปเปอร์ออกไซด์ขพอลิโพรไพลีน
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
Note: ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
TOC:
 • กรมศิลปากรกับการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
 • วัฒนธรรมก่อนประวัติศษสตร์ลุ่มแม่น้ำเมย แอ่งแม่สอด และเทือกเขาถนนธงชัยตอนกลาง
 • วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด : สารัตถะและการสืบทอด
 • จิตรกรรมฝาผนัง "พระพุทธเจ้าตรัสห้ามธิดามาร" ณ ศาลาแดง วัดพระเชุพนวิมลมังคลาราม
 • การจัดสร้างพระฝางจำลอง ของวัดพระฝาง จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ฉลาด เค้ามูลคดี : ทศกัณฐ์คนแรกของโรงเรียนกรมศิลปากร
 • การสมโภชพระราชลัญจกรและตราตำแหน่งครบ ๑๐,๐๐๐ วัน รัชการที่ ๕
 • เกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ : ๓๓๓ ปี คณะราชฑูตสยาม (โกษาปาน) ไปฝรั่งเศา : และพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔
 • ภาพเก่า - เล่าอดีต บัตรอวยพร
 • ถามมา - ตอบไป พุทธาภิเษก เทวาภิเษก และมังคลาภิเษก
 • ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร : งาพระยาเศวตกุญชร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • แนวทางการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
 • การศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • การศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังการทำงานของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางเพาะพันธุ์ปัญญากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) ในการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนลาานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3
 • สิ่งชักนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำกริยาภาษาจีนกลาง ban gan และ zuo ที่มีความหมาย "ทำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับยุค Thailand 4.0
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • กลุ่มไอดอล MUM48 กับการขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศในประเทศอินเดีย
 • การพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการผลิตงานข่าวของนักสื่อสารชุมชน
 • บทความวิจัย สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 • การบริหารจัดการโดยใช้เทคนิคและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
 • ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประชาชน โดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • การวิเคราะห์อุดมการณ์ในแบบเรียนภาษาอังกฟษสำหรับนักเรียนไทย : กรณีศึกษาแบบเรียน Direct Method Reader for Thai Students
 • พฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี
 • ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยาน
 • เปรียบเทียบความคาดหวังและคุณภาพบัณฑิตตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต
 • การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • ท่วงทำนองทางภาษาในบทความของหนุ่มเมืองจันท์
 • การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฎในบทสนทนาของชาวต่างประเทศที่ฝึกพูดภาษาไทย
 • อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์
 • สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงจีนในหนังสือรวมเรื่องสั้น "เสียงเพรียกที่กลบเร้น จากแผ่นดินใหญ่"
 • การวิเคราะห์หนังสือบันทิงคดีสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลระหว่างปี 2552-2558
 • การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องขำขันไทยกับเรื่องขำขันจีน
 • กบฏล้านนา : การประกอบสร้างภาพแทนผู้ชายล้านนาในนวนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2490-2560
 • การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การสร้างแบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธานสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยวิทยาลัยเจียวทงยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • การวิเคราะห์วาทกรรมในชั้นเรียนภาษาจีน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • รูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายการศึกาาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) เพื่อการสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา
 • A Study of Factors Affecting to Taxpayers' Satisfaction of e-Filling System in Thailand
 • แนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการของสถานประกอบกิจการยานยนต์และชิ้นส่วยยานยนต์ในประเทศไทย
 • ทักษะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - ธันวาคม 2562
TOC:
 • อัครศานูปถัมภก : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
 • การเมืองในวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
 • บทบาทของประชาสังคมหมู่บ้านแก่นรักษ์กับการใช้ทุนทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาภายในชุมชน
 • ความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้ผีหิ้งและผีโรงของคนซอง
 • ชีวิตเต่า ชีวิตคน : การประกอบสร้างภาพลักษณ์ทางสังคมให้กับ "เต่า" ในฐานะ "สัตว์เลี้ยงศกดิ์สิทธิ์ของเจ้าปู่"
 • วัฒนธรรมข้ามพรมแดนของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
 • กลยุทธ์การตลาดของหมอลำเรื่องต่อกลอน
 • พระเมรุในภาพหนังใหญ่
 • การเปลี่ยนแปลงของสื่อพื้นบ้านหนังตะลุงในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การจัดทำแผนที่มรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอาคารไม้เก่าชุมชนซากแง้ว จังหวัดชลบุรี
 • แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ปริทัศน์หนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ "เครื่องหนัง : หน้าทับที่ใช้กับเพลงไทย"
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • คอลัมน์พระราชกรณียกิจ
 • คอลัมน์แนะนำโครงการ พืชสมุนไพร "ทางเลือกของการส่งเสริมสุขภาพ" ส่วนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน
 • น้ำพระทัยไหลริน ปัญหาหมดสิ้นที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยคง
 • คอลัมน์ขยายผลความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • คอลัมน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รำลึกถึงวันวาน
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที : คณะวิศาวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • การใช้ปบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการอ่านตัวสะกดไม่ตรงมาตราด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเรียนวิทยาศาสตร์ตามกรอบแรวคิดสะเต็มศึกษาโดยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การศึกษากลยุทธ์การบริหางานวิชการของโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
 • ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูงของสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
 • พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครูที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตชลบุรี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 18
 • ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
 • ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
 • ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคนไทยในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิงเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 จังหวัดระยอง
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งในลาออกของพนักงานเจเนอเรชันวายบริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 • การจัดทำฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
 • ผลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของประเทศไทย
หนังสือ

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานเป็นพระราชกุศลธรรมทานเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562
Note: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานเป็นพระราชกุศลธรรมทานเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562
หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  Vol.5 No. 3 July - Stptember 2019
Note: Vol.5 No. 3 July - Stptember 2019
TOC:
 • From the Cover "ท่องเที่ยว กับ ภัยพิบัติ" เรื่องไกล ๆ ที่อาจใกล้ตัวเข้าไปทุกที
 • Disaster tourism ทำไมเราถึงอยากไปดูหายนะของคนอื่น
 • Tourism Trends End of Excess สิ้นสุด...ส่วนเกิด (ความจำเป็น)
 • Tourism Talk สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาภายในงาน ITB Berlin 2019
 • Soprt Tourism Marathonism
 • Supplement สกสว.ร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Digital Tourism Fimding Local Experience คำค้นนั้นสำคัญไฉน
 • Low Carbon Tourism The "Hothouse" จากผู้อาศัยกลายเป็นผู้ทำลาย
 • Pop Culture Tourism Notre Dame des Paris : ยอดแหลมที่เพิ่งพังลงของวิโอเลต์ขเลอขดุท กับ เหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องสร้างกลับให้เหมือนเดิม
 • Tourism Research iHola! Spanish Travelers
หนังสือ

  สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนิศาชล จำนวน 203 ครัวเรือน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการใช้โอกาสความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากแบบทดแทน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) สถิติ ค่าความถี่ (ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการลดการใช้มูลฝอย มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมาคือ ด้านการนำมูลฝอยมาใช้ซ้ำ และด้านการแปรรูปมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 2) การจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีการจัดการมูลฝอยโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชนนิศาชล 1) ด้านการลดการใช้มูลฝอย ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนนิศาชล ตระหนักถึงปัญหาของมูลฝอย และประโยชน์ของการลดการใช้มูลฝอยและกำจัดมูลฝอยอย่างถูกวิธี เพื่อทำให้ชุมชนสะอาดและน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น 2) ด้านการนำมูลฝอยมาใช้ซ้ำ ควรมีนโยบายการนำมูลฝอยที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในลักษณะของนโยบายหลักขององค์กรที่ดีการให้ประชาชนดำเนินการตามอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์นำนโยบายไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ และ3) ด้านการแปรรูปมูลฝอยมาใช้ใหม่ สงเสริมนโยบายให้ในครอบครัวของตนและให้ความรู้เกี่ยวกับการนำมูลฝอยมาแปรรูปและมาใช้ใหม่หรือขายต่อเพื่อเพิ่มรายได้ให้แกประชาชนในชุมชนและมีนโยบายส่งเสริมเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น
สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนิศาชล จำนวน 203 ครัวเรือน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการใช้โอกาสความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากแบบทดแทน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) สถิติ ค่าความถี่ (ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการลดการใช้มูลฝอย มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมาคือ ด้านการนำมูลฝอยมาใช้ซ้ำ และด้านการแปรรูปมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 2) การจัดการมูลฝอยของชุมชนนิศาชล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีการจัดการมูลฝอยโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชนนิศาชล 1) ด้านการลดการใช้มูลฝอย ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนนิศาชล ตระหนักถึงปัญหาของมูลฝอย และประโยชน์ของการลดการใช้มูลฝอยและกำจัดมูลฝอยอย่างถูกวิธี เพื่อทำให้ชุมชนสะอาดและน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น 2) ด้านการนำมูลฝอยมาใช้ซ้ำ ควรมีนโยบายการนำมูลฝอยที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในลักษณะของนโยบายหลักขององค์กรที่ดีการให้ประชาชนดำเนินการตามอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์นำนโยบายไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ และ3) ด้านการแปรรูปมูลฝอยมาใช้ใหม่ สงเสริมนโยบายให้ในครอบครัวของตนและให้ความรู้เกี่ยวกับการนำมูลฝอยมาแปรรูปและมาใช้ใหม่หรือขายต่อเพื่อเพิ่มรายได้ให้แกประชาชนในชุมชนและมีนโยบายส่งเสริมเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น
This thematic paper had the following objectives: 1) to study solid waste management of Nisachon community, Om Yai Subdistrict, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province; 2) to compare solid waste management of Nisachon community, Om Yai Subdistrict, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province, of people with different gender, age and occupation; and 3) to suggest solid waste management guidelines for the Nisachon community, Om Yai Subdistrict, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province. It was a survey research. The sample consisted of 203 people living in the Nisachon community. The researcher used a random sampling method to use probability, with simple random methods by drawing a replacement label. The tools used in the research were questionnaires with the reliability of 0.95. The statistics used for data analysis were statistics, frequency (percentage), mean( ) and standard deviation (SD). T-test and One-Way ANOVA test were used when there were significant differences at the level of 0.05, and the differences were analyzed by pairing, and by the method of Scheffé. The research was found as follows: 1) In the Solid Waste Management of the Nisachon Community, including the three aspects, was at the highest level. When considered by sorting the average from descending to the highest, it was found that the reduction of solid waste was with the highest mean value, followed by reuse of solid waste, and reuse of processed solid waste was with the least average. 2) In the Solid Waste Management of the Nisachon community, It was found that people with different gender, age and occupation had no different solid waste management, including 3 aspects. 3) In the Guidelines for Nisachon Community Solid Waste Management, it was suggested as follows: (1) In the Reduction of Solid Waste Should, there should have a policy to encourage people in the Nisachon community to be aware of the problems of solid waste and the benefits of reducing waste and waste disposal correctly, and to make the community cleaner and more livable; (2) In the Reuse of Solid Waste, there should be a policy of using solid waste that had been recycled and reused in the form of good corporate core policies, there should be continuous public action, and publicizing policies into other examples for other communities; and (3) In the Transformation and Reuse of Solid waste, there should be promoting policies in families and providing knowledge about the processing of solid waste to be used and reused or resold to increase income for people in the community and having a policy to promote as examples for other communities