Search results

9 results in 0.03s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ การศึกษา 4.0 ความหวังของประเทศไทย
 • ประเทศไทย 4.0 : การศึกษาไทย 4.0
 • การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา
 • 3 แนวคิด 3 มุมมองการศึกษา 4.0
 • Leapfrog 4.0 : พลวัตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • การศึกษาไทย 4.0 : การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
 • อุตสาหกรรม 4.0 : พลังผลักดันต่อการศึกษาไทย 4.0
 • สี่เสาหลัก (4 Pillars) ของการศึกษา 4.0
 • จากผลผลิตสู่นวัตกรรม
 • 4 ขั้นของนวัตกรรม
 • ทักษะสำหรับนวัตกร
 • Critical Skills
 • Creative Skills
 • Design Skills
 • Selective Skills
 • Productive Skills
 • Problem-Solving Skills
 • Entrepreneurial Skills
 • Leadership Skills
 • Responsible Skills
 • Social Consciousness Skills
 • สอนแบบไม่สอน : การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผลผลิต
 • การเรียนการสอนแบบ CRP : การสอนเพื่อสร้างผลผลิตคุณภาพ
 • 24/7... ทุกคน ทุกวิชา ทุกภาคการศึกษา
 • อยากรู้ อยากดู ED.4.0 มาที่วไลยอลงกรณ์
 • การศึกษา 4.0 : เราต้องแปลงกับดักให้เป็นความหวังดี
 • บทสรุป : ความสำเร็จและความล้มเหลวงของการศึกษา 4.0