Search results

15 results in 0.02s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวกับการศึกษา
 • โครงสร้างของกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 • บทเฉพาะกาล
 • กฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามบทบัญญัติของพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา
Note: จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา
หนังสือ

หนังสือ