Search results

4 results in 0.02s

หนังสือ

    ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ, 2549
Note: ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ, 2549
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

    ถ้อยคำสำนวน : ขนทรายเข้าวัด ; ผะหมี ปริศนาคำทาย ; ภาษิตและคติธรรมจากรามเกียรติ์ ; คำสุภาพ (ไม่พอ) ; คำว่าช่างสิบหมู่ ; บทกลอนและสำนวนไทยใกล้ๆ วัด -- ชวนกิน : อาหารธาตุสี่ ; กินเมี่ยง -- ถิ่นไทย : นิทานตำนานเมืองลพบุรี ; ภูมินามจากรามเกียรติ์ -- นัยประวัติ : การคล้องช้าง ; ช้างเผือกและธงช้าง ; ตำนานเรื่องท้าวมหาชมพู -- อรรถอุบาย : เจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้า ; จุดประทัด ซ่อนไม้กวาด กระดาษสีแดง -- สืบสายวัฒนธรรม : ประเพณีแต่งงานท้องถิ่นล้านนา -- ประเพณีแต่งงานแบบล้านนา : ไทยวน ; พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ; แมวดี
ถ้อยคำสำนวน : ขนทรายเข้าวัด ; ผะหมี ปริศนาคำทาย ; ภาษิตและคติธรรมจากรามเกียรติ์ ; คำสุภาพ (ไม่พอ) ; คำว่าช่างสิบหมู่ ; บทกลอนและสำนวนไทยใกล้ๆ วัด -- ชวนกิน : อาหารธาตุสี่ ; กินเมี่ยง -- ถิ่นไทย : นิทานตำนานเมืองลพบุรี ; ภูมินามจากรามเกียรติ์ -- นัยประวัติ : การคล้องช้าง ; ช้างเผือกและธงช้าง ; ตำนานเรื่องท้าวมหาชมพู -- อรรถอุบาย : เจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้า ; จุดประทัด ซ่อนไม้กวาด กระดาษสีแดง -- สืบสายวัฒนธรรม : ประเพณีแต่งงานท้องถิ่นล้านนา -- ประเพณีแต่งงานแบบล้านนา : ไทยวน ; พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ; แมวดี