นวนิยาย
582 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
284 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
159 หน้า
เรื่องสั้น
403 หน้า ; 18 ซม.
    รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2554
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2554
เรื่องสั้น
403 หน้า ; 18 ซม.
    รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2554
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2554
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
573 หน้า
หนังสือทั่วไป
334 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
116 หน้า
หนังสือทั่วไป
401 หน้า
หนังสือทั่วไป
(20), 261 หน้า : ภาพสีประกอบ ; 21 ซม.