นวนิยาย
184 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
407 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
1,192 หน้า, 2 เล่ม ; 21 ซม.
นวนิยาย
175 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
359 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
4 เล่ม, 1,863 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    การเดินทางไปอาราธนาพระไตรปิฎกธรรม ของ พระถางซานจ้าง (ซำจั๋ง)
Note: การเดินทางไปอาราธนาพระไตรปิฎกธรรม ของ พระถางซานจ้าง (ซำจั๋ง)
หนังสือทั่วไป
4 เล่ม, 1,863 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    การเดินทางไปอาราธนาพระไตรปิฎกธรรม ของ พระถางซานจ้าง (ซำจั๋ง)
Note: การเดินทางไปอาราธนาพระไตรปิฎกธรรม ของ พระถางซานจ้าง (ซำจั๋ง)
หนังสือทั่วไป
4 เล่ม, 1,863 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    การเดินทางไปอาราธนาพระไตรปิฎกธรรม ของ พระถางซานจ้าง (ซำจั๋ง)
Note: การเดินทางไปอาราธนาพระไตรปิฎกธรรม ของ พระถางซานจ้าง (ซำจั๋ง)
หนังสือทั่วไป
4 เล่ม, 1,863 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    การเดินทางไปอาราธนาพระไตรปิฎกธรรม ของ พระถางซานจ้าง (ซำจั๋ง)
Note: การเดินทางไปอาราธนาพระไตรปิฎกธรรม ของ พระถางซานจ้าง (ซำจั๋ง)
หนังสือทั่วไป
278 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
237, [2] หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.