วารสาร
248 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
TOC:
 • บทบรรณาธิการ บทความรับเชิญ การปฏิรูปมหาเถรสมาคม
 • บทความวิชาการ วัฒนธรรมทางภาษาในสาส์นสมเด็จ
 • เทศกาลสำคัญของชาวจีนยูนนานที่หมู่บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • การรับรู้ของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฏร์ธานี : บทเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุ
 • แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "บ้านชายทุ่ง"
 • วรรณศิลป์ไทยร่วมสมัยยุคสงครามเย็น : กรณีศึกษาวรรณกรรมของประมูล อุณหธูป
 • กำเนิดพรหมจารี : กรณีศึกษานิทานเวียดนามเรื่อง "เสาะสื่อ" และนิทานไทยเรื่อง "ท้าวเต่า"
 • การเชื่อมโยงกับเบื้องบนในพิธีกรรมเหยียบเสน
 • ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่นของคำที่มีพยัญชนะต้นควบกล้ำ mr/และ/ml ในภาษาไทยถิ่นใต้ : ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 • บทวิจารณ์หนังสือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในนวนิยายเรื่อง ลุงเยซ็น คนสามัญ
วารสาร
152 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม 4.0 ในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • หลังงานของงานวิจัยทางวัฒนธรรม : ผลผลิตและผลลัพธ์
 • การศึกษาและพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อสู่การแสดงนาฏยประดิษฐ์
 • การศึกษารูปแบบเครื่องประดับเงินของชนเผ่าดาราอั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงินร่วมสมัย
 • การฟื้นฟูภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจากความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
 • ศักยภาพและภูมิปัญญาการจัดการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย เมียนมา และ สปป.ลาว
 • การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมอญในจังหวัดปทุมธานี
 • การดำรงอัตลักษ์ทางชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้างโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉิรารายณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ครัวไทใหญ่ อัตลักษณ์ในฐานะมรดกภู มิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
 • ชาวไททรงดำ กฎเกณฑ์ ทรัพยากร วิถีการผลิตและวิธีชีวิตทางสังคม
 • ปริทัศน์หนังสือ นบีค๊ะมาแกปีแน (นบีไม่กินหมาก)
วิทยานิพนธ์
(ท), 266 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
(ฏ), 103 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วารสาร
328 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • การสื่อสารแนวคิดวิถีพุทธของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
 • ลักษณะวิธีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธ ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา
 • The Study of Guideline and Identifying Key Ideas Based upon Buddha-Dharma for Development of the Youths in th eJuvenile Observation and Protection Centre
 • การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนริมคลอง
 • ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 • การจัดการชิ้นงานที่มาจากพลเมืองในข่าวของสื่อมวลชน
 • พลังของสื่อสังคมกับการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่
 • มุ่งสู่ชุมชนผู้ประกอบการ : โอกาสและแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวประมงกว๊านพะเยา
 • ความเชื่อและโลกทัศน์ในชุมชนแม่ใสผ่านวรรณกรรมมุขปาฐะ
 • พลังกลุ่มไร้สังกัดในสังคมไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่แบบไร้องค์กรนำ
 • การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา
 • การจัดการแรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติภายใต้กรอบกฎหมายแห่งประเทศไทย
 • พฤติกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
 • Children's Oppression in Roald Dahl's Children's Literature
สารนิพนธ์
ฐ, 100 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วารสาร
327 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • การสื่อสารแนวคิดวิถีพุทธของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
 • ลักษณะวิธีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธ ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา
 • The Study of Guideline and Identifying Key ideas Based upon Buddha-Dharma for Development of th eYouths in th eJuvenile Observation and Pretection Centre
 • การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนริมคลิง
 • ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 • การจัดการชิ้นงานที่มาจากพลเมืองในข่าวของสื่อมวลชน
 • พลังของสื่อสังคมกับการชับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่
 • มุ่งสู่ชุมชนผู้ประกอบการ : โอกาสและแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวประมงกว๊านพะเยา
 • ความเชื่อและโลกทัศน์ในชุมชนแม่ใสผ่านวรรณกรมมุขปาฐะ
 • พลังกลุ่มไร้สังกัดในสังคมไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่แบบไร้องค์กรนำ
 • การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคนเองของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา
 • การจัดการแรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติภายใต้กรอบกฎหมายแห่งประเทศไทย
 • พฟติกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
 • Children's Oppression in Roald Dahl's Children's Literature
หนังสือทั่วไป
ญ, 130 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ประเภทของเทคนิคการสืบสวน
 • บทที่ 2 การซักถามและการสอบปากคำ
 • บทที่ 3 ผู้ซักถามหรือสอบปากคำ
 • บทที่ 4 ฃักษณะของคำถามที่ใช้ในสอบปากคำ
 • บทที่ 5 ห้องสอบปากคำ
 • บทที่ 6 การตรวจสอบพฤติกรรมมีพิรุธของผู้ถูกสอบปากคำ
หนังสือทั่วไป
23 หน้า ; 21 ซม.
วารสาร
183 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ ดีไซน์สำหรับถอดประกอบ
 • บทความวิจัย การแก้ปัญหารการจัดเส้นทางการขนส่งแบบมีกรอบเวลาโดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรมแบบผสมผสานด้วยฮิวริสติกแบบแทรกไปข้างหน้าและวิธีการค้นหาคำตอบเฉพาะที่ การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์การแยกเป็นสองทองของหัวร่องน้ำ
 • การทดลองอบแห้งยางแผ่นด้วยเครื่องอบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผนังด้านบนห้องอบแห่งเป็นแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์
 • การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ด้วยตัวห่วงโซ่มาร์คอฟ
 • การพัฒนาแบบจำลองวงจรตรรกะสังเคราะห์บนยีสด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพุนธุกรรม
 • การพัฒนาวิธีการทดสอบการเป่าโป่งด้วยน้ำเพื่อศึกษาอทะฺพพลความไม่เท่ากันของโลหะแผ่นที่ระดับความเครียดสูงของเหล็กแผ่นคาร์บอนต่ำ
 • การศึกษาการแพร่กระจายความเข้มข้นของสารพิษที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วการไหลของน้ำในแม่น้ำและคลองที่ไหลมาบรรจบกัน
 • เครื่องเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านล่าง : อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเคลือบเมล็ดข้าวสาร
 • เมคนิคการเติมสารทำความเย็นด้วยวิธีการอัดไอสำหรับท่อความร้อน
 • ผลกระทบของกระแสพุ่งเข้าจากการสวิตชิงตอตาปาซิเคอร์แบงค์แรงดันปานกลาง กรณีศึกษา กฟน
 • ผลของเถ้าถ่านหินต่อการแทรกซึมคลิไรด์และกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตและมวลรวมธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนาช่วงความเชื่อมั่นผลต่างค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่ม สำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบต่าง ๆ ด้วยวิธี Price Bonett Bootstrap-t
 • ผลของสภาวะการอบต่อการคงอยู่ของกลิ่นถั่วและสมบัติทางเคมีของแป้งถั่วดาวอินคา
 • ผ้าจีวรเคลือบด้วยนาโนคาร์บอนและทเทเนียไดออกไซด์ย้อมด้วยผงสีย้อมธรรมชาติ
 • บทความวิชาการ การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรไทย : แบบผงแห้งและแบบสกัด
 • เขตย่อยวิภัชนัยกึ่งริงของอาเลฃขแกรสส์แมน
 • แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในระดับมหภาคท่ส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรม 4.0
หนังสือทั่วไป
399 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • วัด
 • ถนน
 • สะพาน
 • สถานที่อื่น ๆ
 • ตำบล
 • รมณียสถาน
หนังสือทั่วไป
(16), 360 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ สู่ประวัติศาสตร์และปรัชญาอินเดีย
 • ภาคแรก ปรัชญาในประวัติศาสตร์
 • บทที่ 2 ประวัติศาสตร์อินเดียยุคพระเวท
 • บทที่ 3 ปรัชญาอุปนิษัท
 • บทที่ 4 ปรัชญาฤาษีโบราณ
 • บทที่ 5 ปรัชยาอาชีวกกับโลกายัต
 • บทที่ 6 ปรัชญานิครนถ์ (เชนยุคต้น)
 • บทที่ 7 ปรัชญาพุทธยุคต้น
 • ภาคสอง ประวัติศาสตร์ในปรัชญา
 • บทที่ 8 สังคมอินเดียหลังพุทธกาล
 • บทที่ 9 ทางสายกลางแบบพราหมณ์
 • บทที่ 10 ทางสายกลางแบบเชน
 • บทที่ 11 บทสรุปแห่งทางสายกลาง
วิทยานิพนธ์
ฐ, 171 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
235 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัณฑิต และคุณธรรม จริยธรรม
 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
 • บทที่ 3 การรู้จักและพัฒนาตนเอง
 • บทที่ 4 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม
 • บทที่ 5 การดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์
 • บทที่ 6 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทย
 • บทที่ 7 การเสริมสร้างสันติภาพเพื่อสันติสุข
 • บทที่ 8 สถานการณ์ ปัญหา และแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย
หนังสือทั่วไป
xiv, 281 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนแรก บริบทของความเปลี่ยนแปลงในเชิงทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐ
 • ส่วนที่สอง ประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมสมัย
 • ส่วนที่สาม ประเด็นการจัดการภาครัฐร่วมสมัย
หนังสือทั่วไป
ด, 469 หน้า : 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 อานาปานสติภาวนา 16 ขั้น
 • บทที่ 2 การเจริญอานาปานสติภาวนา
 • บทที่ 3 กระบวนการพัฒนาปัญญาญาณ
 • บทที่ 4 ระดับสมาธิในการเจริญวิปัสสนาภาวนา
 • บทที่ 5 ลำดับการปฏิบัติกรรมฐาน
 • บทที่ 6 หลักปฏิบัติอานาปานสติขั้นที่ 1-4
 • บทที่ 7 วิธียกฌานขึ้นสู่วิปัสสนาในอานาปานสติขั้นที่ 5-16 - บทที่ 8 บรรลุวิชชาและวิมุตติ
หนังสือทั่วไป
372 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  งานประราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระคุณเจ้า หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
Note: งานประราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระคุณเจ้า หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
หนังสือทั่วไป
322 หน้า : ตารางประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ร้องกรอง
 • ฉันทลักษณ์
 • กลบท
 • การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
 • กลวิธีการอ่านออกเสียงร้องกรอง
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทกาพย์
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทกลอน
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทโคลง
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทฉันท์
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทร่าย
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทอื่นๆ
 • ลีลาการอ่านบทประพันธ์
 • เพลงพื้นบ้าน
 • เพลงปฏิพากย์
 • เพลงกล่อมเด็ก
วิทยานิพนธ์
ฎ, 135 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
นวนิยาย
368 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Part 1 รู้จักยาสามัญประจำบ้าน แผนปัจจุบัน แผนโบราณ
 • Part 2 เลือกใช้ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 16 กลุ่ม
 • Part 3 กรณีศึกษา งานวิจัย การใช้ยาแผนโบราณ เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน
 • Part 4 เข้าใจยาสามัญประจำบ้านทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
 • Part 5 เชื่อมั่นยาแผนไทย
หนังสือทั่วไป
324 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง
 • บทที่ 2 ความแปรปรวนร่วมและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอย
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัย
 • บทที่ 5 โมเดลสมการโครงสร้าง
 • บทที่ 6กการใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
 • บทที่ 7 การวิเคราะห์ความถดถอยด้วย AMOS
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ด้วย AMOS
 • บทที่ 9 โมเดลการวัด ปัจจัยเชิงยืนยัน
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS
หนังสือทั่วไป
462 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  รวมงานเขียน 75 ปี 75 นักเขียนศิลปากร
Note: รวมงานเขียน 75 ปี 75 นักเขียนศิลปากร
หนังสือทั่วไป
iv, 152 หน้า ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 คุณธรรมสำหรับครู
 • บทที่ 2 ค่านิยมสำหรับครู
 • บทที่ 3 บุคลิกภาพของครู
 • บทที่ 4 การพัฒนาตนของครู
 • บทที่ 5 ประวัติครูตัวอย่าง
 • บทที่ 6 วิเคราะห์งานและบทบาทของครู
 • บทที่ 7 จรรยาบรรณครู
หนังสือนักธรรม บาลี
392 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
ฒ, 425 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
183 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
วิทยานิพนธ์
ฐ, 230 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
ช, 118 หน้า ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
ฌ, 122 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
271 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
วารสาร
327 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร
 • การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ
 • การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งใการริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี
 • รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรมผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร
 • การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร
 • ภาวะผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • การประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพื่อการจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
 • การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยคุณลักษณะบริษัทที่ส่งผลต่อการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 • การพัฒนาคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงศิิลปะในงานจิตรกรรมไทย
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสถานะภิกษุณีในประเทศไทย : ศึกษากรณีภิกษุณีธัมมนันทา
 • บทบาทและการสื่อสารในสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง : ศึกษาในห้วงเวลาปี พงศ. 2554-2556
 • การกำหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 • บทความวิชาการ ภูมิปัญญากับการพัฒนา : บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สุนทรียศาสตร์ผ่านความงามทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
 • แนวคิดทางพระพุทธศาสนาพละ 5 : การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้่ของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21
หนังสือทั่วไป
214 หน้า ; 27 ซม.
  การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาปัญญา
Note: การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาปัญญา
TOC:
 • บทที่ 1 ปฐมทัศน์ หลักการสอนสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 2 การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • บทที่ 3 การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 4 จิตวิทยาการเรียนรู้
 • บทที่ 5 หลักการสอนสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 7 การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญสติและพัฒนาปัญญา
 • บทที่ 8 การประเมินผลการสอนสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 9 ปัจฉิมทัศน์ ผลของการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
หนังสือทั่วไป
207 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 อักขรวิธี
 • ตอนที่ 2 สนธิ
 • ตอนที่ 3 นามศัพท์
 • ตอนที่ 4 กติปยศัพท์
 • ตอที่ 5 สังขยา
 • ตอนที่ 6 อัพยยศัพท์
 • ตอนที่ 7 กริยาอาขยาต
 • ตอนที่ 8 กริยกิตก์
 • ตอนที่ 9 นามกิตก์
 • ตอนที่ 10 สมาส
 • ตอนที่ 11 ตัทธิต
 • ตอนที่ 12 อ่านแปลบาลีไทย
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ, กราฟ ; 30 ซม.
  เอกสาทางวิชาการ/ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 483
Note: เอกสาทางวิชาการ/ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 483
TOC:
 • หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง
 • สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
 • 4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
 • เรื่องพิเศษประจำฉบับ
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  Vol.5 No. 2 April - June 2019
Note: Vol.5 No. 2 April - June 2019
TOC:
 • From the Cover 500 ปี ลีโอนาร์โด ดาวินชี จากรอยยิ้มของโมนาลิซา ถึง ยิ้มสยาม
 • Tourism Trends เรื่องเล่น เรื่องเล็กน้อยมหาศาล
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Tourism Research Startup Nation The Emerging Israel Traveler
 • The Emerging of Lady travlers
 • Low Carbon Tourism The Disappionting Night
 • Pop Culture Tourism เรื่องบันเทิง เรื่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน
 • Sport Tourism เหงื่อหยดใหม่ ของ Sport Tourism
 • Tourism Talk Catching the Rainbow
 • Digital Tourism มองเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ปี 2019
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กลุ่มและพลวัตกลุ่ม
 • บทที่ 2 โครงสร้างและกระบวนการทำงานกลุ่ม
 • บทที่ 3 กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้
 • บทที่ 4 การตัดสินใจและการแก้ปัญหากลุ่ม
 • บทที่ 5 ทีมและเทคนิคการพัฒนาทีม
 • บทที่ 6 ภาวะผู้นำและบทบาทของสมาชิกกลุ่มที่ดี
 • บทที่ 7 การสื่อสารภายในกลุ่ม
 • กลุ่มที่ 8 การจัดการความขัดแย้ง
 • กลุ่มที่ 9 การประยุกต์ความรู้และทักษะในชีวิตประจำวัน
หนังสือทั่วไป
108 หน้า : ภาพประกอบสี ; 20 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ห้องสมุด การอ่าน การเรียนรู้ หนึ่งทศวรรษที่ฝนทั่งยังไม่เป็นเข็ม
 • ผลสำรวจการอ่านของประชากร 2561
 • ข้อสังเกตบางประการจากผลสำรวจการอ่าน 2561
 • เหลี่ยวหลังแลหน้า ทศวรรษแห่งการอ่าน
 • นิตยสาร "ตาย" สื่อออนไลน์ "เกิด"
 • โอกาสและข้อจำกัดของอีบุ๊คไทย
 • วิกฤตและทางรอดของร้านหนังสือ
 • พื้นที่การอ่านเกิดใหม่
 • การปรับตัวของห้องสมุด
 • สู่ทศวรรษใหม่
 • เหตุการณ์สำคัญ ทศวรรษแห่งการอ่าน 2552-2561
ตารางประกอบ ; 35 ซม.